Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Zarz?dzenia Rektora 2006 (1-29)

Zarz?dzenia Rektora

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Zarz?dzenie Nr 1

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko  Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2006 roku

w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, j?zykoznawstwo, literaturoznawstwo.

 

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164 poz. 1365), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 964 ), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie: nauki humanistyczne, w dyscyplinach naukowych: historia, literaturoznawstwo, j?zykoznawstwo.

 

§ 2

Studia trwaj? osiem semestrów i przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych tytu? zawodowy magistra lub inny równorz?dny.

 

§ 3

Wydzia? Humanistyczny prowadzi nabór kandydatów na studia doktoranckie w ramach limitów okre?lonych przez Senat Uczelni.

 

§ 4

Zasady organizacji studiów doktoranckich okre?la regulamin studiów doktoranckich.

 

§ 5

Wysoko?? stypendiów doktoranckich okre?la Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz .U. Nr 65, poz. 595)

 

 

 

§ 6

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Zarz?dzenie Nr 2

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko  Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2006 roku

w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/2.28/II/2.6/00008/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, powo?ania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich, powo?ania Zespo?u Zarz?dzaj?cego Projektem i wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), zarz?dza si?, co nast?puje:

 

§ 1

Podstawy realizacji projektu

1.      Fundusz Stypendialny utworzony zosta? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego przyznanych w ramach Dzia?ania 2.6  pt.: „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 20042006.

2.      Podstaw? realizacji projektu stanowi umowa dotacji zawarta pomi?dzy Uniwersytetem Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie, a Instytucj? Zarz?dzaj?c? Dzia?aniem 2.6 ZPORR oraz przepisy reguluj?ce wykorzystanie Funduszy Strukturalnych.

 

§ 2

Komisja Stypendialna

Powo?uj? Komisj? Stypendialn? w sk?adzie:

 • przewodnicz?cy  prof. zw. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ Prorektor ds. Kszta?cenia
 • cz?onkowie:

ü      prof. dr hab. in?. W?odzimierz BEDNARSKI Pe?nomocnik Rektora ds. Studiów Doktoranckich,

ü      prof. dr hab. Barbara ADOMAS z Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa,

ü      prof. dr hab. Tadeusz KORNIAK z Wydzia?u Biologii,

ü      prof. dr hab. in?. Antoni KRUK z Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci,

ü      prof. zw. dr hab. Jan SZCZERBOWSKI z Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa,

ü      prof. dr hab. Joanna SZTEYN z Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej,

ü      prof. dr hab. in?. Janina POGORZELSKA z Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t,

ü      dr hab. in?. Zofia RZEPECKA z Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

ü      prof. dr hab. Marzenna ZAORSKA  z Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki

 • cz?onkowie z g?osem doradczym:

ü      Aleksander SOCHA  kierownik Zespo?u Zarz?dzaj?cego Projektem

ü      Katarzyna KOWALCZYKGRYGO  sekretarz Zespo?u Zarz?dzaj?cego Projektem

 

§ 3

Do zada? Komisji Stypendialnej nale?y:

1.      ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów sk?adanych przez uczestników studiów doktoranckich UWM w Olsztynie II, III i IV roku studiów zgodnie z zasadami okre?lonymi w Regulaminie Funduszu Stypendialnego,

2.      przedstawienie Rektorowi listy rankingowej ocenionych wniosków.

 

§ 4

Obs?ug? organizacyjno-techniczn? Komisji Stypendialnej zapewnia Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich.

 

§ 5

Komisja Stypendialna, zadania o których mowa w § 3, wykona do 31 marca 2007 r.

 

 

§ 6

Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem

Powo?uj? Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem pt.: „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” w sk?adzie:

 • Kierownik – Aleksander SOCHA
 • Zast?pca Kierownika – Ma?gorzata WASYLUK
 • Cz?onek Zespo?u – Monika MACIEJEWSKA
 • Sekretarz – Katarzyna KOWALCZYK-GRYGO
 • Ksi?gowa – Edyta FAFI?SKA

 

§ 7

Do zada? cz?onków Zespo?u Zarz?dzaj?cego Projektem nale?y:

1) Kierownik

ü      koordynacja dzia?a? i ich zgodno?? z harmonogramem projektu

ü      kontakty oficjalne z Instytucj? Wdra?aj?c?

ü      nadzorowanie wydatków projektu (zatwierdzanie wydatków oraz list z wyp?atami stypendiów)

ü      uczestniczenie w pracach komisji stypendialnej

ü      terminowe raportowanie

ü      monitorowanie projektu

 

2) Zast?pca Kierownika

ü      zast?powanie kierownika zespo?u

ü      kontakty robocze z Instytucj? Wdra?aj?c?

ü      przygotowanie koniecznych wzorów dokumentów m.in. wzorów wniosku, sprawozda?, ankiet, umów,

ü      przygotowanie umów – zlece?, nadzór nad prawid?owym wype?nianiem kart pracy,

ü      przygotowanie rankingu wniosków oraz listy osób którym przyznano stypendium na podstawie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez komisj? stypendialn?.

ü      kontakty z beneficjentami ostatecznymi (od momentu podpisania przez doktorantów umów o przekazywanie stypendiów)

ü      monitorowanie beneficjentów ostatecznych (przygotowanie i przeprowadzenie ankiet monitoruj?cych, sporz?dzenie raportów z wyników przeprowadzonych ankiet)

ü      sporz?dzanie terminowo sprawozda? z realizacji projektu

 

3) Cz?onek zespo?u odpowiedzialny za organizacj? bada? i obs?ug? sekretariatu bada? w ramach modu?u I,

ü      przygotowanie zakresu i harmonogramu realizacji bada? (szczegó?owego miesi?cznego planu bada?, harmonogramu i planu finansowego)

ü      przedstawienie propozycji sk?adu zespo?ów badawczych

ü      prawid?ow? organizacj? bada? (terminow? realizacj?, prawid?owe rozliczanie finansowe bada? i zakupów z tym zwi?zanych), zgodnie z przepisami krajowymi (w szczególno?ci z ustaw? o zamówieniach publicznych oraz innymi) oraz przepisami i procedurami obowi?zuj?cymi w UWM w Olsztynie.

ü      promocja projektu w ramach modu?u I

 

4) Sekretarz

ü      obs?ug? techniczno – biurow? projektu

ü      prowadzenie dokumentacji projektu

ü      przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium oraz dokonywanie wst?pnej oceny formalnej wniosków

ü      prowadzenie korespondencji z stypendystami

ü      kontakty ze stypendystami od momentu z?o?enia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie

ü      obs?uga techniczno – biurowa komisji stypendialnej podczas posiedze?

 

5) Ksi?gowa

ü      prowadzenie wyodr?bnionej ewidencji ksi?gowej dla ?rodków wydatkowanych w ramach ka?dego projektu

ü      terminowe prowadzenie operacji finansowych i ksi?gowych, archiwizacja dokumentacji finansowej

ü      weryfikacja wydatków poniesionych w ramach projektów i sprawdzanie ich zgodno?ci z zasadami kwalifikowalno?ci w ramach poszczególnych programów

ü      przygotowanie cz??ci finansowej wniosku o p?atno?? i za??czników do wniosku w liczbie oraz zgodnie z wymogami okre?lonymi we w?a?ciwych dokumentach

ü      przygotowanie cz??ci finansowej sprawozda? kwartalnych, rocznych i ko?cowych zgodnie z wymogami okre?lonymi we w?a?ciwych dokumentach

ü      kontrola nad bud?etem projektów (nie przekraczanie wydatków)

ü      sprawdzanie cz??ci finansowej sprawozda? sk?adanych przez Beneficjentów Ostatecznych projektów

ü      przygotowywanie dokumentów finansowych wynikaj?cych z zapisów w umowach o dofinansowanie (np. harmonogram sk?adania wniosków o p?atno?? na sze?? kolejnych miesi?cy do Instytucji Wdra?aj?cej do ostatniego dnia ka?dego miesi?ca, prognoza wydatków na bie??cy rok bud?etowy oraz na rok nast?pny nie pó?niej ni? do dnia 15 lutego ka?dego roku)

 

§ 8

Kierownik Zespo?u Zarz?dzaj?cego projektem powo?a sk?ady osobowe zespo?ów badawczych, realizuj?cych zadania w ramach modu?u I.

 

§ 9

Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem, zadania o których mowa w § 7 wykona do 31 maja 2007 r.

 

§ 10

Regulamin Funduszu Stypendialnego

Wprowadza si? „Regulamin Funduszu Stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego UE” w ramach projektu pt.: „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006 (ZPORR) – stanowi?cy za??cznik do Zarz?dzenia.

 

§ 10

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2005 roku.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 2 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2005 r.

 

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO?ECZNEGO UE

 

I. Informacje ogólne

§ 1

1.      Fundusz stypendialny stanowi realizacj? projektu pt. „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie”. Prowadzony jest w ramach dzia?ania pt. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) do Funduszy Strukturalnych.

2.      Celem funduszu stypendialnego jest zwi?kszenie transferu wiedzy i wyników bada? naukowych do sfery gospodarki regionu.

3.      Stypendia przeznaczone s? na pokrycie cz??ci kosztów zwi?zanych z prac? naukow? (doktorsk?), np. zakup niezb?dnej literatury naukowej, op?aty za odbywanie studiów, koszty prowadzenia bada? naukowych, koszty prac wdro?eniowych.

 

§ 2

1.      Stypendia b?dzie przyznawa? Rektor Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie po dokonaniu przez Komisj? Stypendialn? merytorycznej oceny wniosków.

2.      Funduszem stypendialnym administruje Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem.

3.      Komisj? Stypendialn? i Zespó? Zarz?dzaj?cy Projektem powo?uje Rektor.

 

II. Zasady i kryteria przyznawania stypendiów

§ 3

Ustala si? nast?puj?ce zasady przyznawania stypendiów:

1.      zasad? ogóln? jest przyznawanie stypendiów na maksymalnie mo?liwy okres,

2.      stypendia mog? by? przyznane na okres od 6 do 12 miesi?cy,

3.      stypendium ma form? grantu finansowego i wynosi 750 z? miesi?cznie,

4.      stypendystami mog? by? uczestnicy studiów doktoranckich II, III i IV roku studiów,

5.      pierwsze?stwo w otrzymaniu stypendium maj? osoby, które uzyskaj? najwi?ksz? liczb? punktów w wyniku oceny merytorycznej wniosku,

6.      warunkiem ubiegania si? o stypendium jest z?o?enie stosownego wniosku.

7.      stypendium nie mo?e zosta? przyznane na realizacj? bada?, je?eli stypendysta korzysta z innych ?róde? finansowania bada? (dotyczy tylko pracy doktorskiej), w ramach innych projektów realizowanych ze ?rodków Unii Europejskiej.

8.      Wniosek o przyznanie stypendium mo?na z?o?y? tylko raz w okresie trwania projektu. Ponowne z?o?enie wniosku (1 raz) mo?e nast?pi? tylko w przypadku odrzucenia wniosku pod wzgl?dem formalnym lub w przypadku zmiany kryterium dotycz?cego stopnia zaawansowania przewodu doktorskiego.

 

§ 4

1.      Ustala si? nast?puj?ce formalne kryteria oceny wniosków:

1)      wnioskodawca musi by? uczestnikiem studiów doktoranckich II, III lub IV roku studiów prowadzonych przez UWM,

2)      ?rednia ocen ze studiów magisterskich wynosi co najmniej 3,6 oraz wynik uko?czenia studiów na dyplomie z ocen? co najmniej dobr?,

3)      kompletno?? wniosku i za??czników.

2.      Ustala si? nast?puj?ce kryteria merytoryczne i odpowiadaj?ce im maksymalne liczby punktów:

1)      tematyka pracy doktorskiej przyczyniaj?ca si? do rozwoju strategicznych obszarów regionu okre?lonych w „Regionalnej Strategii Innowacyjno?ci województwa warmi?sko-Mazurskiego” oraz „Strategii rozwoju spo?eczno – gospodarczego województwa warmi?sko – mazurskiego” – do 25 pkt.,

2)      stopie? zaanga?owania podmiotów gospodarczych w realizacji pracy doktorskiej – do 25 pkt.,

3)      mo?liwo?? wdro?enia wyników bada? w gospodarce regionu – do 20 pkt.,

4)      poziom ?redniej ocen ze studiów magisterskich oraz wynik uko?czenia studiów na dyplomie – do 10 pkt.,

5)      stopie? zaawansowania przewodu doktorskiego – do 20 pkt.

 

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 5

1.      Og?oszenie o naborze wniosków nale?y:

1)      umie?ci? na stronie internetowej UWM,

2)      przes?a? pismem do dziekanów wydzia?ów prowadz?cych studia doktoranckie,

3)      nada? komunikatem w Radio UWMFM.

2.      Termin i miejsce sk?adania wniosków zostan? okre?lone w og?oszeniu.

3.      Warunkiem ubiegania si? o przyznanie stypendium jest z?o?enie wniosku wed?ug ustalonego wzoru.

4.      Warunkiem dopuszczenia wniosku do oceny merytorycznej jest spe?nienie wszystkich kryteriów formalnych.

5.      W przypadku braków formalnych wnioskodawca ma prawo je usun?? w ci?gu 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia.

6.      Oceny formalnej wniosków dokonuje zespó? zarz?dzaj?cy projektem.

7.      Komisja stypendialna dokonuje oceny merytorycznej wniosku na podstawie wag punktowych ka?dego z kryteriów.

8.      Ko?cowy wynik oceny wniosku jest ?redni? arytmetyczn? ocen dokonanych przez poszczególnych cz?onków komisji.

9.      Wnioski, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymaj? co najmniej 50% mo?liwych do uzyskania punktów, utworz? list? rankingow?.

10.  Stypendia przyznaje Rektor UWM lub upowa?niony Prorektor na podstawie listy rankingowej.

11.  Przyznawanie stypendiów odbywa si? do wyczerpania ?rodków funduszu stypendialnego.

12.  Osobie, której nie przyznano stypendium, przys?uguje prawo otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji.

 

IV. Rozliczanie stypendium

§ 6

Na podstawie decyzji Rektora o przyznaniu stypendium, z uczestnikiem studiów doktoranckich zostanie podpisana stosowna umowa.

Umowa b?dzie regulowa?a zasady i warunki przyznawania stypendium oraz sposoby jego rozliczania.

 

§ 7

1.      Studenci, którzy otrzymaj? stypendium, s? zobowi?zani przedstawia? post?p w wykonywaniu pracy doktorskiej z uwzgl?dnieniem wydatków poniesionych z otrzymanego stypendium.

2.      Powy?sze informacje b?d? przekazywane do Zespo?u Zarz?dzaj?cego Projektem w formie sprawozda? kwartalnych oraz sprawozdania ko?cowego sporz?dzanych wed?ug ustalonego wzoru.

 

V. Postanowienia ko?cowe

§ 8

Stypendysta traci prawo do stypendium je?eli:

1)      zostanie skre?lony z listy uczestników studiów doktoranckich,

2)      zostanie zmieniony temat i zakres pracy doktorskiej.

 

 

Zarz?dzenie Nr 3

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko  Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2006 roku

w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym. (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r.: Dz. U. Nr 101, poz. 926 z pó?niejszymi zmianami) w zwi?zku z § 1 i § 9 rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada? urz?dzenia i systemy informatyczne s?u??ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarz?dza si?, co nast?puje:

 

§ 1

Przetwarzanie danych osobowych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim s?u?y realizacji zada? wynikaj?cych z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wy?szym.

 

§ 2

1.      Administratorem danych osobowych na Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Uczelnia.

2.      Obowi?zki wynikaj?ce z ustawy o ochronie danych osobowych Rektor powierza:

1)      prorektorom w zakresie podleg?ych im jednostek

2)      kanclerzowi w zakresie podleg?ych mu jednostek

3)      dziekanom w zakresie pracowników, doktorantów i studentów wydzia?ów zwanymi dalej lokalnymi administratorami danych osobowych

 

§ 3

1.      Rektor wyznacza osob? zwan? dalej „administratorem bezpiecze?stwa informacji”, odpowiedzialn? za bezpiecze?stwo danych osobowych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.      Administrator bezpiecze?stwa informacji wykonuje zadania ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wynikaj?ce z rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z pomoc?:

a.       lokalnych administratorów danych osobowych,

b.      kierownika Biura Kadr i Spraw Socjalnych,

c.       kierownika Centrum Informatycznego.

 

§ 4

1.      Administratora bezpiecze?stwa informacji zobowi?zuje si? do prowadzenia dokumentacji odzwierciedlaj?cej wykonywanie zada? z zakresu ochrony danych osobowych i baz danych.

2.      Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

a.       prowadzenie ewidencji baz danych, w których przetwarzane s? dane osobowe w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim, zgodnie z za??cznikiem nr 1 do niniejszego zarz?dzenia,

b.      prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych i ich identyfikatorów, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do niniejszego zarz?dzenia,

c.       prowadzenie ewidencji miejsc przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Warmi?sko Mazurskim i sposobu ich zabezpieczania, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do niniejszego zarz?dzenia.

3.      Biuro Kadr i Spraw Socjalnych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego zobowi?zuje si? do uzupe?niania akt osobowych pracowników Uczelni zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych o:

a.       imienne za?wiadczenia o prawie dost?pu do systemu informatycznego, w którym przetwarzane s? dane osobowe, wydane przez administratora bezpiecze?stwa informacji lub osob? uprawnion?,

b.      zobowi?zanie – w zakresie obowi?zków – dotycz?ce indywidualnej odpowiedzialno?ci za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,

c.       zobowi?zanie o zachowaniu w tajemnicy zasad bezpiecze?stwa danych osobowych stosowanych w czasie ich przetwarzania, nawet po ustaniu stosunku pracy,

d.      o?wiadczenia, z których wynika, ?e zapoznali si? z aktualnymi przepisami dotycz?cymi ochrony danych osobowych.

4.      Udost?pnienie danych osobowych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego do celów innych ni? okre?lone w § 1 niniejszego zarz?dzenia, odbywa si? wy??cznie za po?rednictwem Biura Kadr i Spraw Socjalnych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w przypadku pracowników, Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich w przypadku doktorantów lub studentów, po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiednio Rektora lub Prorektora.

 

§ 5

Szczegó?owe zasady ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych w zbiorach danych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego zawarte zosta?y w nast?puj?cych instrukcjach:

1.      Instrukcja okre?laj?ca sposób zarz?dzania i formy zabezpiecze? systemów informatycznych, s?u??cych do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim, stanowi?ca za??cznik nr 5 do niniejszego zarz?dzenia,

2.      Instrukcja post?powania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim, stanowi?ca za??cznik nr 6 do niniejszego zarz?dzenia.

 

§ 6

Lokalni administratorzy danych osobowych zobowi?zani s? do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególno?ci poprzez:

1)      okre?lanie indywidualnych obowi?zków i odpowiedzialno?ci osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, wynikaj?cych z ustawy o ochronie danych osobowych,

2)      zapoznawanie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami obowi?zuj?cymi w tym zakresie,

3)      wykonywanie zalece? administratora bezpiecze?stwa informacji Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w zakresie ochrony danych osobowych i baz danych funkcjonuj?cych w podleg?ych im jednostkom systemach informatycznych,

4)      przekazywanie na bie??co do administratora bezpiecze?stwa informacji aktualnych danych w zakresie:

a.       wykazu informatycznych baz danych, w których przetwarzane s? dane osobowe w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim, zgodnie z za??cznikiem nr 3 do niniejszego zarz?dzenia,

b.      ewidencji pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych i ich identyfikatorów, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do niniejszego zarz?dzenia,

c.       lokalizacji pomieszcze? i budynków, w których te dane s? przetwarzane, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do niniejszego zarz?dzenia, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian tych danych.,

5)      wdro?enia i nadzorowania przestrzegania instrukcji, b?d?cej za??cznikiem nr 5 do niniejszego zarz?dzenia,

6)      dzia?ania zgodne z instrukcja, b?d?c? za??cznikiem nr 6 do niniejszego zarz?dzenia,

7)      stwarzania warunków organizacyjnych i technicznych umo?liwiaj?cych spe?nienie wymogów wynikaj?cych z obowi?zywania ustawy o ochronie danych osobowych w podleg?ych im jednostkach.

 

§ 7

Osoby nie przestrzegaj?ce przepisów w zakresie ochrony danych osobowych podlegaj? sankcjom przewidzianym w rozdziale 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 8

Zobowi?zuje si? lokalnych administratorów danych osobowych w terminie 30 dni od dnia wej?cia w ?ycie zarz?dzenia do:

1)      przes?ania do administratora bezpiecze?stwa informacji danych osobowych wydzia?owych administratorów sieci komputerowej,

2)      zgodnie z za??cznikiem nr 2 przygotowanie i przes?anie do administratora bezpiecze?stwa informacji o ewidencji informatycznych baz danych, w których przetwarzane s? dane osobowe,

3)      zgodnie z za??cznikiem nr 3, przygotowanie i przes?anie do administratora bezpiecze?stwa informacji listy osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych i ich identyfikatorów,

4)      zgodnie z za??cznikiem nr 4, przygotowanie i przes?anie do administratora bezpiecze?stwa informacji wykazu miejsc przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w podleg?ych im jednostkach.

 

§ 9

Traci moc Zarz?dzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ochrony danych osobowych.

 

§ 10

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Zarz?dzenie Nr 4

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko  Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 19 stycznia 2006 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Studia europejskie”.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 164 poz. 1365, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

1.      Na wydziale Humanistycznym tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Studia europejskie”.

2.      Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Zarz?dzenie Nr 5

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko  Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 19 stycznia 2006 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 164 poz. 1365, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

1.      Na wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Wiedza o kulturze”.

2.      Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Zarz?dzenie Nr 6

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko  Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 7 marca 2006 roku

w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: ”Biologia” na „Nauczanie biologii w gimnazjach i szko?ach ponadgimnazjalnych”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 164 poz. 1365 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

1.      Zmienia si? nazw? realizowanych na Wydziale Biologii studiów podyplomowych w zakresie: „Biologia”.

2.      Studia podyplomowe otrzymuj? nazw?: „Nauczanie biologii w gimnazjach i szko?ach ponadgimnazjalnych”.

 

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Zarz?dzenie Nr 7

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko  Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zak?adowym funduszu ?wiadcze? socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pó?n. zm.) stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

1.      Tworzy si? Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych (ZF?S), zwany dalej Funduszem, w wysoko?ci 8% planowych rocznych ?rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i finansowanych z dzia?alno?ci dydaktycznej na poziome narzutów na wynagrodzenia.

2.      Zgodnie z art. 110 ust. 5 ustawy z 13 pa?dziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze? spo?ecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z pó?n. zm.) ilekro? w przepisach dotycz?cych Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych jest mowa o „planowanych rocznych ?rodkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe”, oznacza to „planowane roczne ?rodki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pomniejszone o potr?cone od ubezpieczonych sk?adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe”.

3.      W ramach utworzonego Funduszu, wydziela si? dla potrzeb ewidencyjnych ?rodki przeznaczone na udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe, naliczane w wysoko?ci 3% planowanych rocznych ?rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe, z uwzgl?dnieniem ust. 2, zwane Funduszem na cele mieszkaniowe.

4.      Dla by?ych pracowników uczelni, b?d?cych emerytami lub rencistami, tworzy si? fundusz na ?wiadczenia socjalne, w wysoko?ci 5% pobieranych przez nich emerytur i rent pozarolniczego systemu ubezpiecze? spo?ecznych za dany rok.

 

§ 2

Ustala si? oprocentowanie po?yczek udzielanych na cele mieszkaniowe w wysoko?ci 2% w stosunku rocznym. Odsetki oblicza si? wg wzoru: odsetki = (PxS)/100x(m+1)/24. U?yte we wzorze symbole oznaczaj?: P – kwota po?yczki, S – stopa procentowa w stosunku rocznym, m – liczba rat oraz 1, 24 i 100 – liczby sta?e.

 

§ 3

Zasady oraz warunki i uprawnienia do korzystania z us?ug i ?wiadcze? finansowanych z Funduszu okre?la Regulamin, stanowi?cy za??cznik do niniejszego zarz?dzenia.

 

§ 4

Traci moc Zarz?dzenie Rektora Nr 3 z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

 

§ 5

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 7

z dnia 14 marca 2006 roku

 

REGULAMIN ZAK?ADOWEGO FUNDUSZU ?WIADCZE? SOCJALNYCH

UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, zwanego dalej funduszem jest tworzony na podstawie:

1)      ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.),

2)      rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 z pó?n. zm.),

3)      ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak?adowym funduszu ?wiadcze? socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pó?n. zm.),

4)      ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi?zkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 854 z pó?n. zm.).

2.      Regulamin Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, okre?la osoby uprawnione do korzystania ze ?wiadcze? i pomocy z funduszu, cele na które przeznacza si? ?rodki funduszu oraz zasady i warunki przyznawania ?wiadcze? i pomocy z funduszu.

 

§ 2

Osoby uprawnione

1.      Do korzystania ze ?wiadcze? i us?ug finansowanych z funduszu uprawnieni s? :

1)      pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prac?, niezale?nie od wymiaru czasu pracy, w tym równie?:

a.       przebywaj?cy na p?atnym urlopie dla poratowania zdrowia,

b.      przebywaj?cy na urlopie w celach naukowych, artystycznych lub kszta?cenia zawodowego,

c.       przebywaj?cy na urlopie macierzy?skim lub wychowawczym,

d.      odbywaj?cy przeszkolenie wojskowe,

e.       otrzymuj?cy ?wiadczenia rehabilitacyjne,

2)      dzieci pozostaj?ce na utrzymaniu i wychowaniu pracowników, dzieci pracowników zmar?ych w trakcie zatrudnienia oraz dzieci po zmar?ych by?ych pracownikach (emerycie lub renci?cie):

a.       do ko?ca roku kalendarzowego, w którym uko?czy?y 16 lat,

b.      do ko?ca roku kalendarzowego, w którym uko?czy?y 20 rok ?ycia  je?li kontynuuj? nauk? w systemie dziennym,

c.       bez wzgl?du na wiek  dzieci niepe?nosprawne posiadaj?ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie równorz?dne,

3)      byli pracownicy  emeryci i renci?ci, dla których Uczelnia by?a ostatnim zak?adem pracy,

4)      byli pracownicy Uczelni pobieraj?cy ?wiadczenia przedemerytalne,

5)      wspó?ma??onkowie pracowników zmar?ych w czasie zatrudnienia oraz wdowy i wdowcy po by?ym pracowniku (emerycie lub renci?cie), je?eli pozostaj? w stanie wolnym i utrzymuj? si? z renty rodzinnej, z wy??czeniem ?wiadcze?, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

2.      Za dzieci pozostaj?ce na utrzymaniu i wychowaniu uwa?a si? dzieci w?asne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyj?te na wychowanie w ramach rodziny zast?pczej zamieszkuj?ce wspólnie z wnioskodawc?.

3.      Pracownik, emeryt i rencista który nie prowadzi ze wspó?ma??onkiem wspólnego gospodarstwa domowego i dziecko, którego dotyczy wniosek, nie jest na jego wy??cznym utrzymaniu, mo?e uzyska? dofinansowanie z funduszu tylko na zorganizowane formy wypoczynku tego dziecka oraz ubiega? si? o paczk? ?wi?teczn?.

4.      Dla potwierdzenia spe?niania przez dziecko warunków okre?lonych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b, wnioskodawca zobowi?zany jest przed?o?y? za?wiadczenie ze szko?y, w której dziecko kontynuuje nauk?.

5.      Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3, które ponownie podj??y prac? w Uczelni, mog? korzysta? z funduszu na prawach pracownika.

6.      Ilekro? w regulaminie jest mowa o by?ych pracownikach Uczelni, nale?y przez to rozumie? zarówno by?ych pracowników Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego, jak równie? Akademii Rolniczo-Technicznej im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie, Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie oraz Warmi?skiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie.

 

§ 3

Tworzenie i przeznaczenie ?rodków ZF?S

1.      Fundusz tworzy si? w wysoko?ci okre?lonej odr?bnymi przepisami.

2.      ?rodki funduszu gromadzone s? na odr?bnym rachunku bankowym.

3.      ?rodkami funduszu administruje Rektor.

4.      Podstaw? uruchomienia dofinansowania ?wiadcze? z funduszu jest sporz?dzany corocznie  do dnia 31 marca  preliminarz wp?ywów i wydatków, opracowany przez Sekcj? Socjaln?, uzgodniony ze zwi?zkami zawodowymi i zatwierdzony przez Rektora.

5.      Elementami preliminarza s?:

1)      tabele wysoko?ci dop?at do ró?nych form wypoczynku w zale?no?ci od ?rednich dochodów przypadaj?cych na osob? w rodzinie i zwi?zanych z nimi wysoko?ci poszczególnych ?wiadcze?,

2)      cennik odp?atno?ci za korzystanie z w?asnej bazy wypoczynkowej.

6.      Z ??cznej kwoty funduszu corocznie Rektor, w porozumieniu ze zwi?zkami zawodowymi, przeznacza ?rodki na cele socjalne i mieszkaniowe oraz na remonty, modernizacj? i rozbudow? w?asnej bazy socjalnej Uczelni, np. zakup nieruchomo?ci, sprz?tu i wyposa?enia niezb?dnego do prowadzenia dzia?alno?ci socjalnej.

 

§ 4

1.      ?rodki na cele socjalne przeznacza si? na:

1)      dofinansowanie ?wiadcze? dzia?alno?ci socjalnej na rzecz pracowników Uczelni i ich dzieci (np. tzw. wczasy turystyczne),

2)      dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i m?odzie?y, zwanego dalej Funduszem Dzieci (FD),

3)      pomoc rzeczow? i finansow? (zapomogi dla osób uprawnionych).

2.      ?rodki funduszu okre?lone w ust. 1 przeznacza si? na dofinansowanie:

1)      zorganizowanego krajowego wypoczynku dzieci i m?odzie?y, trwaj?cego minimum 7 dni – nie cz??ciej ni? raz w roku:

a)      dla dzieci w wieku powy?ej 2 lat, np. wczasy rodzinne,

b)      dla dzieci w wieku szkolnym (od klasy „0”), np. kolonie, zimowiska, obozy,

2)      wypoczynku zorganizowanego w oparciu o w?asn? baz? wypoczynkow? Uczelni,

3)      wypoczynku organizowanego we w?asnym zakresie przez uprawnionych do ?wiadcze? (tzw. wczasy turystyczne),

4)      krajowych wycieczek organizowanych przez Sekcj? Socjaln?,

5)      imprez kulturalnych i sportowych o charakterze masowym organizowanych przez Sekcj? Socjaln?,

6)      zapomóg dla by?ych pracowników Uczelni i ich rodzin, którzy pobieraj? ?wiadczenia przedemerytalne,

7)      zapomóg:

a)      losowych – osobom uprawnionym, które znalaz?y si? w trudnej sytuacji ?yciowej,

b)      socjalnych – osobom uprawnionym, których dochody nie pozwalaj? na zaspokojenie elementarnych potrzeb ?yciowych,

8)      ?wiadcze? okoliczno?ciowych (np. choinka noworoczna dla dzieci do uko?czenia 16 lat, które zosta?y uj?te w ewidencji Sekcji Socjalnej do dnia 31 pa?dziernika danego roku, spotkania z emerytami i rencistami, przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania na wypoczynek organizowany we w?asnym zakresie) i rezerw?,

9)      dofinansowanie dzia?alno?ci kulturalnoo?wiatowej.

 

§ 5

Zasady i warunki przyznawania ?wiadcze? na cele socjalne

1.      Wysoko?? dofinansowania z funduszu do us?ug i ?wiadcze? socjalnych dla osób uprawnionych uzale?niona jest od ich sytuacji ?yciowej, rodzinnej i materialnej.

2.      ?wiadczenia socjalne finansowane z funduszu maj? charakter uznaniowy i wnioskodawca nie mo?e dochodzi? z tego tytu?u ?adnych roszcze?.

3.      rodzaju i wysoko?ci ?wiadcze? decyduje Rektor w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi. Do realizacji zadania zwi?zki zawodowe powo?uj? w?a?ciwe komisje.

4.      W sytuacjach nadzwyczajnych, wymagaj?cych natychmiastowego dzia?ania i przy jednoczesnym braku mo?liwo?ci zwo?ania posiedzenia komisji, Rektor mo?e przyzna? ?wiadczenie w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi.

5.      ?wiadczenia socjalne na tzw. wczasy turystyczne mog? by? przyznane, je?eli ?redni przychód przypadaj?cy na cz?onka rodziny nie przekracza 150% przeci?tnego wynagrodzenia ustalanego dla celów emerytalno-rentowych za rok poprzedzaj?cy przyznanie ?wiadczenia, og?aszanego przez Prezesa GUS.

6.      Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie tzw. wczasów turystycznych i zorganizowanego wypoczynku dziecka jest jego terminowe z?o?enie wraz z o?wiadczeniem o przychodach wnioskodawcy i pozosta?ych cz?onków rodziny pozostaj?cych we wspólnym gospodarstwie domowym, pozwalaj?cym okre?li? ?redni miesi?czny przychód przypadaj?cy na jedn? osob? w rodzinie. W przypadku osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?, nale?y na wniosku wykaza? ca?oroczny dochód.

7.      We wniosku nale?y uwzgl?dni? wszystkie przychody, bez wzgl?du na tytu? i ?ród?o ich uzyskania, w??cznie z przychodami pochodz?cymi z Unii Europejskiej, umów zlecenia lub o dzie?o, alimentów, stypendiów doktoranckich, emerytur i rent, dodatków mieszkaniowych, dochodów z gospodarstwa rolnego, z wy??czeniem zasi?ków rodzinnych.

8.      Przychody, o których mowa w ust. 6 i 7 nale?y udokumentowa? okazuj?c w Sekcji Socjalnej za?wiadczenie z Urz?du Skarbowego lub potwierdzone przez Urz?d Skarbowy roczne zeznanie podatkowe (PIT) pracownika i cz?onków rodziny pozostaj?cych we wspólnym gospodarstwie domowym.

9.      Warunkiem przyznania ?wiadczenia z tytu?u tzw. wczasów turystycznych jest korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku. Pracownik mo?e wnioskowa? o przesuni?cie ?rodków z tzw. wczasów turystycznych na zorganizowany wypoczynek dzieci.

10.  Dofinansowanie do zorganizowanych wczasów rodzinnych, dotyczy tylko o?rodków wczasowych proponuj?cych pobyt z wy?ywieniem. Agroturystyka zaliczana jest do tzw. wczasów turystycznych – organizowanych we w?asnym zakresie.

11.  Osoby, którym przyznano dofinansowanie z Funduszu Dzieci (FD) mog? ubiega? si? o refundacj? poniesionych kosztów po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku uproszczonego wystawionego przez o?rodek do tego upowa?niony, potwierdzaj?cych korzystanie dziecka ze zorganizowanej formy wypoczynku.

12.  Wnioskodawca jest zobowi?zany do zwrotu ?rodków uzyskanych na dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dziecka w przypadku rezygnacji dziecka z tej formy wypoczynku.

13.  Przyznanie dofinansowania na zorganizowany wypoczynek dziecka niepe?nosprawnego wymagaj?cego sta?ej opieki i pomocy w samodzielnej egzystencji, przys?uguje bez wzgl?du na wysoko?? przychodów.

14.  Emeryt lub rencista, ubiegaj?cy si? o dofinansowanie tzw. wczasów turystycznych, powinien w sk?adanym wniosku wykaza? przychody z tytu?u emerytury lub renty (przelew bankowy lub odcinek emerytury/renty za ostatni miesi?c) oraz przychody, pozosta?ych cz?onków rodziny, pozostaj?cych we wspólnym gospodarstwie domowym.

15.  Szczegó?owe zasady korzystania z w?asnej bazy wypoczynkowej Uczelni okre?laj? za??czniki nr 16 do Regulaminu.

16.  Osoby ubiegaj?ce si? o zapomog?, powinny wykaza? we wniosku przychody cz?onków rodziny pozostaj?cych we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatnich trzech miesi?cy oraz z?o?y? dokumentacj? potwierdzaj?c? stan faktyczny, maj?cy wp?yw na nag?e pogorszenie si? sytuacji materialnej wnioskodawcy (po?ar, powód?, ci??ka choroba itp.).

17.  Sekcja Socjalna dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku oraz w formie protoko?u przedk?ada Rektorowi do akceptacji, po wcze?niejszych uzgodnieniach ze zwi?zkami zawodowymi.

18.  Przedstawiciel Sekcji Socjalnej ma prawo sprawdzenia wiarygodno?ci podanych we wniosku danych.

 

§ 6

Terminarz sk?adania i realizacji wniosków o ?wiadczenia na cele socjalne

1.      Przyznanie ?wiadczenia zwi?zanego z wypoczynkiem pracownika, emeryta, rencisty i ich dzieci, odbywa si? na wniosek o dofinansowanie:

1)      zorganizowanego, krajowego wypoczynku dzieci i m?odzie?y – z?o?ony w terminie do 30 kwietnia,

2)      wypoczynku w oparciu o w?asn? baz? Uczelni – z?o?ony w terminie do 30 kwietnia,

3)      wypoczynku organizowanego we w?asnym zakresie przez uprawnionych do ?wiadcze?  tzw. wczasy turystyczne – z?o?ony do 05 czerwca,

4)      wypoczynku zorganizowanego we w?asnym zakresie przez emerytów i rencistów – z?o?ony w terminie od 15 pa?dziernika do 30 listopada.

2.      Dopuszcza si? mo?liwo?? sk?adania przez pracowników wniosków o tzw. wczasy turystyczne w terminie do 15 pa?dziernika. Po tym terminie pracownik mo?e ubiega? si? do 15 grudnia danego roku o ewentualn? wyp?at? tylko II cz??ci tzw. wczasów turystycznych, która mo?e by? wyp?acana w miar? posiadanych ?rodków.

3.      Nie z?o?enie wniosków w terminach, o których mowa w ust. 1 lub 2, równoznaczne jest z rezygnacj? z ubiegania si? o ?wiadczenie z wyj?tkiem osób przebywaj?cych na zwolnieniu lekarskim lub wyje?dzie s?u?bowym, trwaj?cym d?u?ej ni? miesi?c.

4.      Wnioski o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i m?odzie?y rozpatrywane s? w terminie do 15 maja ka?dego roku.

5.      Wyp?aty dofinansowania na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonywane s?:

1)      w pierwszej dekadzie lipca pracownikom, którzy byli na urlopie wypoczynkowym w pierwszym pó?roczu oraz maj? zaplanowane rozpocz?cie urlopu w tym miesi?cu,

2)      w pierwszej dekadzie miesi?ca rozpocz?cia urlopu wypoczynkowego – pracownikom, których urlop przypada w drugim pó?roczu roku kalendarzowego.

 

§ 7

Uprawnieni do po?yczek z funduszu na cele mieszkaniowe

Uprawnieni do po?yczek z funduszu s?:

1)      pracownicy zatrudnieni w wymiarze czasu pracy nie mniejszym ni? pó? etatu, w tym równie?:

a)      przebywaj?cy na p?atnym urlopie dla poratowania zdrowia,

b)      przebywaj?cy na urlopie dla celów naukowych, artystycznych lub kszta?cenia zawodowego,

c)      przebywaj?cy na urlopie macierzy?skim lub wychowawczym,

d)       

e)      odbywaj?cy przeszkolenie wojskowe,

2)      emeryci i renci?ci – byli pracownicy Uczelni, w zakresie okre?lonym w § 8 ust. 2,

3)      wspó?ma??onkowie pracowników zmar?ych w czasie zatrudnienia oraz wdowy i wdowcy po by?ym pracowniku (emerycie lub renci?cie), je?eli pozostaj? w stanie wolnym i utrzymuj? si? z renty rodzinnej – w zakresie okre?lonym w § 8 ust. 2.

 

§ 8

Przeznaczenie funduszu na cele mieszkaniowe

1.      Z funduszu mog? by? udzielane po?yczki na:

1)      budow? domu jednorodzinnego – nie wi?cej ni? do kwoty 50.000 z?. Do wniosku o po?yczk? nale?y do??czy? aktualne pozwolenie na budow? oraz akt potwierdzaj?cy prawa w?asno?ci lub u?ytkowania wieczystego gruntu.

2)      budow? lokalu w budynku wielorodzinnym – nie wi?cej ni? do kwoty 50.000 z?. Do wniosku nale?y do??czy? kopi? umowy o budow? mieszkania. Po?yczka mo?e by? udzielona wy??cznie w formie przelewu na konto podmiotu realizuj?cego inwestycj? budowlan?.

3)      zakup mieszkania na wolnym rynku – nie wi?cej ni? do kwoty 50.000 z?. Po?yczkobiorca zobowi?zany jest do przed?o?enia notarialnej umowy kupna mieszkania lub domu. Umowa po?yczki powinna by? zawarta w okresie trzech miesi?cy od daty wydania decyzji o jej przyznaniu, pod rygorem wyga?ni?cia uprawnienia do jej zawarcia.

4)      wykup mieszkania, do którego wnioskodawca posiada tytu? prawny lub zakup lokalu z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe (np. strych, pralnia) – do wysoko?ci ceny mieszkania lub lokalu – nie wi?cej ni? do kwoty 30.000 z?. Po?yczka mo?e by? udzielona wy??cznie w formie przelewu na konto podmiotu sprzedaj?cego mieszkanie lub lokal. W przypadku zakupu lokalu przeznaczonego do adaptacji po?yczkobiorca jest zobowi?zany do przed?o?enia dokumentu potwierdzaj?cego przeznaczenie tego lokalu na cele mieszkaniowe.

5)      kaucj? na mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Spo?ecznego (TBS), dzia?aj?cym na podstawie ustawy z dnia 26 pa?dziernika 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z  pó?n. zm.) – do kwoty 10.000 z?, lecz nie wi?cej ni? wysoko?? wymaganej kaucji. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenie o wysoko?ci wymaganej kaucji. Po?yczka mo?e by? udzielona wy??cznie w formie przelewu na konto TBS.

6)      remont lub modernizacj? domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca jest zameldowany na sta?e – nie wi?cej ni? do kwoty 10.000 z?. Po?yczka nie dotyczy mieszka?ców hotelu DS. 120 i zakwaterowanych na zasadach hotelowych w ADMR.

7)      rozbudow? domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca jest zameldowany na sta?e, zwi?zan? ze zwi?kszeniem powierzchni mieszkalnej – do kwoty 10.000 z?. Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenie o zg?oszeniu rozbudowy domu wydane przez w?a?ciwy organ oraz akt w?asno?ci domu lub lokalu mieszkalnego b?d? za?wiadczenie o posiadaniu spó?dzielczego prawa do lokalu lub stosown? decyzj?, upowa?niaj?c? do korzystania z lokalu komunalnego.

8)      adaptacj? pomieszcze? (np. strychów) na cele mieszkalne, zwi?zan? ze zwi?kszeniem powierzchni mieszkalnej w budynkach wielorodzinnych – do kwoty 10.000 z?. Do wniosku nale?y do??czy? dokument potwierdzaj?cy tytu? prawny do adaptowanego pomieszczenia oraz za?wiadczenie o zg?oszeniu adaptacji wydane przez w?a?ciwy organ.

9)      wykonanie przy??czy z instalacj? do wody zimnej, ciep?ej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, gazu przewodowego do domu jednorodzinnego lub ca?kowitej wymiany b?d? modernizacji powy?szych instalacji w budynku wielorodzinnym – do kwoty 3.000 z?. na ka?de przy??cze, pod warunkiem, ?e ubiegaj?cy si? o po?yczk? posiada sta?e zameldowanie w miejscu, gdzie maj? by? wykonane przy??cza. Powy?szy zapis nie dotyczy wnioskodawców, którzy otrzymali po?yczk? na budow? domu. Do wniosku nale?y do??czy? odpowiednie za?wiadczenie o wysoko?ci udzia?u osoby zainteresowanej w kosztach inwestycji (wystawione np. przez komitet budowy gazoci?gu, spó?dzielni?, wspólnot? mieszkaniow?, itp.).

10)  przystosowanie mieszkania dla potrzeb osób o ograniczonej sprawno?ci ruchowej (pracownika lub cz?onka rodziny prowadz?cego z nim wspólne gospodarstwo domowe) – do kwoty 10.000 z?. Osoba otrzymuj?ca po?yczk? zobowi?zana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem orzeczenia potwierdzaj?cego ograniczon? sprawno?? ruchow?, a w ci?gu trzech miesi?cy od otrzymania po?yczki, udokumentowa? jej wydatkowanie, zgodnie z celem, na jaki zosta?a przyznana.

2.      Emeryci i renci?ci uprawnieni s? do korzystania z po?yczek z funduszu z przeznaczeniem na:

1)      przystosowanie mieszkania dla potrzeb osób o ograniczonej sprawno?ci ruchowej w wysoko?ci i na warunkach okre?lonych w § 8 ust. 1 pkt 10,

2)      remont lub modernizacj? domu jednorodzinnego lub lokalu – nie wi?cej ni? do kwoty 6.000 z?.,

3)      wykup mieszkania, do którego wnioskodawca posiada tytu? prawny – na warunkach okre?lonych w § 8 ust. 1 pkt 4.

3.      Ze ?rodków funduszu nie mo?e by? udzielona po?yczka na: zakup ziemi, budow? domów letniskowych, altan, gara?y i inne cele, które nie zosta?y wyszczególnione w niniejszym Regulaminie.

 

§ 9

Warunki udzielania po?yczek z funduszu na cele mieszkaniowe

1)      Po?yczki na cele mieszkaniowe maj? charakter zwrotny i wymagaj? por?czenia lub innej formy zabezpieczenia przewidzianej w odr?bnych przepisach (np. umowa cesji, ustanowienie hipoteki na nieruchomo?ci itp.).

2)      Warunki sp?aty po?yczki ustala Uczelnia w zawieranej z po?yczkobiorc? umowie.

3)      Por?czycielami po?yczek z funduszu s? dwie osoby b?d?ce pracownikami Uczelni zatrudnione na czas nieokre?lony.

4)      Przy po?yczkach z funduszu udzielanych emerytom lub rencistom dopuszcza si?, aby jednym z ?yrantów by? emeryt lub rencista Uczelni.

5)      Po?yczki udzielane s? bez prawa do uzupe?nienia w trakcie obowi?zywania zawartej umowy. W indywidualnych przypadkach Rektor mo?e podj?? decyzj? w sprawie uzupe?nienia, po uzyskaniu zgody zwi?zków zawodowych.

6)      Zapis pkt 5 nie dotyczy po?yczek okre?lonych w § 8 ust. 1 pkt 1,2 i 3, udzielonych w 2005 r .

7)      Okres sp?aty po?yczki, której wysoko?? zosta?a uzupe?niona w oparciu o § 9 ust. 6, nie mo?e by? d?u?szy ni? 10 lat, poczynaj?c od dnia zawarcia pierwotnej umowy po?yczki.

8)      Po?yczkobiorca sp?acaj?cy po?yczk? przed terminem, zobowi?zany jest do sp?aty odsetek naliczonych za ca?y okres, na jaki zgodnie z umow? zosta?a udzielona po?yczka.

9)      Je?eli kwota por?czanej po?yczki jest równa lub wi?ksza od kwoty 30.000 z?, pracownik mo?e by? tylko dwukrotnie por?czycielem.

10)  Otrzymanie po?yczki na budow? domu jednorodzinnego lub lokalu wyklucza mo?liwo?? jednoczesnego otrzymania po?yczki na zakup mieszkania na wolnym rynku lub w spó?dzielni mieszkaniowej i odwrotnie.

11)  Otrzymanie po?yczki na zakup lokalu przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe, wyklucza mo?liwo?? jednoczesnego otrzymania po?yczki na adaptacj? tego lokalu.

12)  W przypadku ograniczonych ?rodków funduszu, po?yczki b?d? udzielane w pierwszej kolejno?ci osobom, które ubiegaj? si? o po?yczk? na dany cel po raz pierwszy, z uwzgl?dnieniem sytuacji mieszkaniowej i materialnej ubiegaj?cego si?.

13)  Po?yczki na budow? domu, budow? lokalu mieszkalnego lub zakup mieszkania lub domu na wolnym rynku mo?na uzyska? nie wi?cej ni? dwukrotnie w okresie zatrudnienia w uczelni, przy czym brane s? pod uwag? wy??cznie po?yczki udzielone pocz?wszy od dnia 1 wrze?nia 1999 roku.

14)  Maksymalny okres sp?aty wynosi:

1)      10 lat dla po?yczek udzielonych na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3,

2)      7 lat dla po?yczek udzielonych na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4,

3)      5 lat dla po?yczek udzielonych na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5.

4)      3 lata dla pozosta?ych po?yczek.

15)  Podpisanie umowy nast?puje po przyznaniu po?yczki.

16)  Sp?ata po?yczki rozpoczyna si? nie pó?niej ni? po up?ywie 2 miesi?cy od podpisania umowy.

17)  Uprawnienie do przyznanej po?yczki wygasa, je?eli umowa po?yczki nie zostanie podpisana w ci?gu:

1)      trzech miesi?cy od dnia przyznania – w przypadku po?yczek, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3,

2)      dwóch miesi?cy od dnia przyznania – w przypadku pozosta?ych po?yczek.

18)  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, sp?at? po?yczki mo?na zawiesi? maksymalnie na dwa lata. Wnioski w tej sprawie rozpatrywane s? ka?dorazowo indywidualnie, po wcze?niejszym uzyskaniu zgody por?czycieli.

19)  Po?yczka podlega natychmiastowej sp?acie w przypadku:

1)      rozwi?zania przez po?yczkobiorc? umowy o prac? z Uczelni?,

2)      rozwi?zania z po?yczkobiorc? umowy o prac? przez Uczelni? z przyczyn le??cych po stronie pracownika,

3)      wykorzystania po?yczki na inne cele ni? okre?lone we wniosku,

4)      rezygnacji przez po?yczkobiorc? z budowy domu lub sprzeda? domu przed sp?at? po?yczki,

5)      rezygnacji z budowy mieszkania w budynku wielorodzinnym lub jego sprzeda? przed sp?at? po?yczki,

6)      nie zachowania warunków okre?lonych w § 8 ust. 1 pkt 3.

20)  Pracownicy przechodz?cy na emerytur? lub rent? oraz osoby, z którymi rozwi?zano stosunek pracy na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi?zywania stosunków pracy z przyczyn nie dotycz?cych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844) zobowi?zani s? do dalszego sp?acania rat miesi?cznych w wysoko?ci ustalonej dotychczasow? umow? po?yczki.

21)  Osoba zobowi?zana do natychmiastowej sp?aty po?yczki mo?e wyst?pi? do Rektora z wnioskiem o wyra?enie zgody na sp?at? pozosta?ej cz??ci w terminie nie d?u?szym ni? 12 miesi?cy licz?c od nast?pnego miesi?ca, od której po?yczka sta?a si? wymagalna, przy zastosowaniu podwojonej stawki oprocentowania ustalonej w umowie. Wielko?? zobowi?zania i zasady sp?aty okre?la decyzja Rektora.

22)  W przypadku zaprzestania sp?aty po?yczki pracodawca ma prawo dokona? potr?cenia na rzecz sp?aty z przys?uguj?cego pracownikowi wynagrodzenia za prac?, tzw. trzynastej pensji oraz innych przys?uguj?cych mu ?wiadcze? pracowniczych.

23)  W przypadku ?mierci po?yczkobiorcy i przy jednoczesnym braku mo?liwo?ci wyegzekwowania tego zad?u?enia od spadkobierców, Rektor mo?e umorzy? pozosta?? do sp?aty kwot? po?yczki.

 

 

Zarz?dzenie Nr 8

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko  Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 marca 2006 roku

w sprawie: okre?lenia wzoru indeksu uczestnika studiów doktoranckich.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z pó?n. zm.), § 15 ust. 3 Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 964 ), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

1.      W celu dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich ustala si? wzór indeksu uczestnika studiów doktoranckich stanowi?cy za??cznik do niniejszego Zarz?dzenia.

2.      Dla uczestników studiów doktoranckich, przyj?tych na studia przed dniem wej?cia w ?ycie Zarz?dzenia stosuje si? dotychczasowy wzór indeksu.

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? obowi?zuj?c? od 1 pa?dziernika 2006 r.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Zarz?dzenie Nr 9

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 marca 2006 roku

w sprawie: okre?lenia wzorów druków na studiach doktoranckich.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z pó?n. zm.), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. nr 115, poz. 964 ), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

1.      Ustala si? wzory druków na studiach doktoranckich stanowi?ce za??czniki do niniejszego Zarz?dzenia:

a)      Za??cznik nr 1 „Roczna karta osi?gni?? uczestnika studiów doktoranckich”;

b)      Za??cznik nr 2 „Protokó? zaliczenia przedmiotu”;

c)      Za??cznik nr 3 „Karta egzaminów poprawkowych”;

d)      Za??cznik nr 4 „Protokó? egzaminu komisyjnego”.

2.      Druki stosuje si? w celu dokumentowania przebiegu studiów.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Zarz?dzenie Nr 10

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko  Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo dydaktycznych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 277 Senatu UWM z 20 maja 2005 r. i Uchwa?y Nr 66 Senatu UWM z 31 marca 2006 r., stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy si? Katedr? Systemów Informatycznych.

 

§ 2

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku na Wydziale Nauki o ?ywno?ci:

1)      znosi si? Katedr? In?ynierii i Aparatury Procesowej oraz Gospodarki Energi?;

2)      tworzy si?:

a)      Katedr? In?ynierii i Aparatury Procesowej;

b)      Katedr? Towaroznawstwa Przemys?owego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energi?.

 

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Z A R Z ? D Z E N I E Nr 11

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2006 roku

 

w sprawie: wysoko?ci op?at za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.

 

Na podstawie art. 99 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym ( Dz. U. Nr164, poz.1365 z pó?n. zm.) oraz w zwi?zku z Uchwa?? Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania op?at za ?wiadczone us?ugi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych op?at, stanowi si?, co nast?puje :

 

§ 1

Kwoty odp?atno?ci na poszczególnych stopniach kszta?cenia i semestrach studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich, studiów I stopnia (in?ynierskich i licencjackich) oraz studiów II stopnia-magisterskich okre?la za??cznik nr 1 do niniejszego zarz?dzenia.

Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów z uwzgl?dnieniem wspó?czynnika kosztoch?onno?ci okre?la za??cznik nr 2 do niniejszego zarz?dzenia.

Koszt jednej godziny dydaktycznej, realizowanej na studiach III stopnia wg dziedzin naukowych z uwzgl?dnieniem wspó?czynnika kosztoch?onno?ci okre?la za??cznik nr 3 do niniejszego zarz?dzenia.

 

§ 2

1.           Kwoty odp?atno?ci za powtarzanie zaj?? dydaktycznych na poszczególnych stopniach kszta?cenia i semestrach studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich, studiów I stopnia (in?ynierskich i licencjackich) oraz studiów II stopnia-magisterskich wynosz?:

 

1)       powtarzanie okre?lonego semestru lub przedmiotu ( ów ):

a.        na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danego kierunku studiów (wg za??cznika 2),

b.       od III do X semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danego kierunku studiów (wg za??cznika 2).

2)       powtarzanie okre?lonego poziomu (semestru)j?zyka obcego (lektoratu) - 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

3)       powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli - 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

4)       powtarzanie przedmiotu: emisja g?osu w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli - 24,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

5)       powtarzanie przedmiotu: z zakresu technologii informacyjnej w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli - 16,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

6)       powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, tj.: etyka, nauka o kulturze i j?zyku polskim, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, realizowanych na poszczególnych kierunkach - 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

7)       powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danego kierunku studiów (wg za??cznika 2)

8)       powtarzanie okre?lonego semestru lub przedmiotu (ów) w ramach kszta?cenia pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego - 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

 

2.           Kwoty odp?atno?ci za powtarzanie zaj?? dydaktycznych na niestacjonarnych studiach III stopnia-doktoranckich wynosz?:

 

1)       powtarzanie okre?lonego przedmiotu ( ów ):

a.        na I roku studiów wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danej dziedziny naukowej (wg za??cznika 3),

b.       od II do IV roku studiów - 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danej dziedziny naukowej (wg za??cznika 3).

2)       powtarzanie przedmiotu (ów) kszta?cenia ogólnego - 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

3)       powtarzanie przedmiotu (ów) podstawowych i kierunkowych - 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danej dziedziny naukowej (wg za??cznika 3).

 

§ 3

1.           Kwota odp?atno?ci za kszta?cenie w ramach przygotowania pedagogicznego (obejmuj?cego kszta?cenie teoretyczne), realizowanego w formie niestacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi 250 z? za ka?dy semestr.

2.           Kwota odp?atno?ci za kszta?cenie w ramach przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w formie niestacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi:

·        w 4-semestralnym cyklu kszta?cenia - 250 z? za ka?dy semestr;

·        w 2-semestralnym cyklu kszta?cenia - 500 z? za ka?dy semestr .

 

§ 4

1.           Studia stacjonarne wszystkich kierunków oraz kszta?cenie pedagogiczne i w zakresie doradztwa zawodowego, realizowane w formie stacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego s? nieodp?atne.

2.           Na studiach stacjonarnych pobiera si? op?at? za powtarzanie przedmiotów:

1)      na I i II semestrze wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danego kierunku studiów (wg za??cznika 2),

2)      od III do XI semestru 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danego kierunku studiów(wg za??cznika 2),

3)      za powtarzanie okre?lonego poziomu (semestru) j?zyka obcego (lektoratu) - 12,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

4)      za powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli - 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

5)      za powtarzanie przedmiotu: emisja g?osu realizowanego w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli - 24,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

6)      za powtarzanie przedmiotów: z zakresu technologii informacyjnej realizowanych w ramach programów studiów zwi?zanych z kszta?ceniem nauczycieli 16,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

7)      za powtarzanie przedmiotów kszta?cenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, wg schematu modu?owego tj.: etyka , nauka o kulturze i j?zyku polskim, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, realizowanych na poszczególnych kierunkach 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?,

8)      za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danego kierunku studiów (wg za??cznika 2),

9)      za powtarzanie przedmiotu (ów) w ramach kszta?cenia pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego - 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

 

§ 5

1.           Studia stacjonarne III stopnia-doktoranckie s? nieodp?atne.

2.           Na studiach stacjonarnych III stopnia-doktoranckich pobiera si? op?at? za powtarzanie przedmiotów:

1)      powtarzanie okre?lonego przedmiotu ( ów ):

a)      na I roku studiów wg pe?nych kosztów realizacji przedmiotu(ów) - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danej dziedziny naukowej (wg za??cznika 3),

b)      od II do IV roku studiów - 50% kosztów ka?dego powtarzanego przedmiotu - za jedn? godzin? dydaktyczn?: 8,00 z? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danej dziedziny naukowej (wg za??cznika 3).

2)      powtarzanie przedmiotu (ów) kszta?cenia ogólnego - 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn?.

3)      powtarzanie przedmiotu (ów) podstawowych i kierunkowych - 8,00 z? za jedn? godzin? dydaktyczn? x wspó?czynnik kosztoch?onno?ci danej dziedziny naukowej (wg za??cznika 3).

 

§ 6

Je?eli student/doktorant studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, powtarzaj?cy przedmiot nie jest zobowi?zany do powtarzania ?wicze? – op?ata wynosi 250,00 –z?.

 

§ 7

1.        Op?aty wymienione w § 2 ust. 1-2, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust.2 dotycz? zaj?? realizowanych w formie ?wicze?. Wyk?ady s? nieodp?atne dla przedmiotów realizowanych w formie wyk?adów i ?wicze?.

2.        W przypadku realizowania przedmiotu wy??cznie w formie wyk?adu, studenci/doktoranci ponosz? op?at? wg zasad okre?lonych odpowiednio dla ?wicze?.

 

§ 8

Studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci realizuj?cy kszta?cenie w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego w formie niestacjonarnej zobowi?zani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnosz? op?at? za praktyk? w wysoko?ci 70,00 z? za tydzie? zaj??.

 

§ 9

Traci moc Zarz?dzenie Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie odp?atno?ci za zaj?cia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2005/2006.

 

§ 10

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 lipca 2006 roku.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 


 

                      Za??cznik 1

Za??cznik 1

Studia niestacjonarne w roku akademickim  2006/2007

 Studia pierwszego stopnia - studia in?ynierskie i licencjackie,  jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia - studia magisterskie

 

Lp.

Kierunek  studiów

niestacjonarnych

sem.

I

sem.

II

sem.

III

Sem

IV

Sem.

V

sem.

VI

sem.

VII

sem.

VIII

sem.

IX

sem.

X

Studia drugiego stopnia

- studia magisterskie

sem.I

sem.II

sem.III

sem.IV

1

Administracja mgr

-

-

-

-

-

-

2050

2050

2050

2050

-

-

-

-

1a

Administracja lic.

1600

1600

1600

1600

1600

1600

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Biologia lic.

-

-

1500

1500

1500

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Budownictwo in?.

2000

2000

1600

1600

1600

1600

1600

1600

-

-

-

-

-

-

4

Dziennikarstwo i  komunikacja spo?eczna lic.

1600

1600

1650

1650

1650

1650

-

-

-

-

1700

1700

-

-

5

Edukacja artystyczna w zakresie  sztuk plastycznych  mgr

-

-

-

-

-

-

2000

2000

2000

2000

-

-

-

-

6

Edukacja techniczno-informatyczna mgr

-

-

-

-

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1700

1700

-

-

7

Edukacja techniczno-informatyczna in?.

1600

1600

1500

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Ekonomia  mgr

-

-

-

-

1700

1700

-

-

-

-

2000

2000

2000

2000

8a

Ekonomia lic.

1700

1700

1700

1700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Filologia polska mgr

-

-

-

-

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1600

1600

1600

1600

9a

Filologia polska lic.

1400

1400

1300

1300

1300

1300

-

-

-

-

-

-

-

-

10a

Filologia sp. fil. angielska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2000

2000

2000

2000

10b

Filologia sp. fil. germa?ska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2000

2000

2000

2000

10c

Filologia sp. fil. rosyjska mgr

-

-

-

-

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1800

1800

-

-

10d

Filologia sp. fil. rosyjska lic.

1700

1700

1700

1700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Filozofia lic.

1700

1700

-

-

-

-

-

-

-

-

1700

1700

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Geodezja i kartografia in?.

2200

2200

2000

2000

2000

2000

2000

2000

-

-

2500

2500

2500

-

13

Gospodarka przestrzenna in?.

2200

2200

-

-

-

-

-

-

-

-

2500

2500

2500

-

14

Historia mgr

-

-

-

-

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1500

1500

-

-

14a

Historia lic.

1500

1500

1500

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Informatyka lic.

1700

1700

1600

1600

-

-

-

-

-

-

2000

2000

-

-

16

Matematyka  mgr

-

-

-

-

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1600

1600

1600

1600

16a

Matematyka lic.

1500

1500

1400

1400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Mechanika i budowa maszyn in?.

1700

1700

1500

1500

1500

1500

1500

1500

-

-

1700

1700

1600

1600

18

Ochrona ?rodowiska (KS) in?.

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

-

-

-

1800

1800

1800

1800

19

Ochrona ?rodowiska (OW) in?.

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

-

-

1800

1800

1800

-

20

Ogrodnictwo in?.

1400

1400

1400

1400

1400

1400

-

-

-

-

1600

1600

-

-

21

Pedagogika mgr

-

-

-

-

1600

1600

1600

1600

1400

1400

1700

1700

1750

1750

21a

Pedagogika lic. .

1600

1600

1600

1600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21b

Pedagogika  lic. - e-learning

1000

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Piel?gniarstwo lic.

1800

1800

1700

1700

1700

1700

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Politologia mgr

-

-

-

-

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1700

1700

1750

1750

23a

Politologia lic.

1600

1600

1600

1600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Prawo mgr

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

-

-

-

-

25

Rolnictwo in?.

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

-

-

1600

1600

1600

1600

26

Rybactwo in?.

-

-

-

-

1500

1500

1500

1500

-

-

-

-

-

-

27

Socjologia lic.

1600

1600

1550

1550

1550

1550

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Stosunki mi?dzynarodowe lic.

1500

1500

1550

1550

1550

1550

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Technika rolnicza i le?na in?.

1500

1500

1400

1400

1400

1400

1400

1400

-

-

1600

1600

-

-

30

Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka in?.

1800

1800

1500

1500

1500

1500

1500

1500

-

-

1800

1800

1800

1800

31

Towaroznawstwo (TT) in?.

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

-

-

-

-

-

-

32

Towaroznawstwo (TW) in?.

1800

1800

-

-

-

-

-

-

-

-

1800

1800

-

-

33

Teologia mgr

1300

1300

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

-

-

-

-

33a

Teologia pomagisterskie studia licencjackie - ko?cielne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1300

1300

1300

1300

34

Zarz?dzanie i marketing mgr

-

-

-

-

-

-

2050

2050

2050

2050

-

-

-

-

34a

Zarz?dzanie i marketing lic.

2000

2000

1800

1800

1800

1800

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Zootechnika mgr

-

-

-

-

-

-

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

-

35a

Zootechnika in?.

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

-

-

-

-

-

-

 

 

Za??cznik 2

 

Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2006/2007

 

 

Lp.

 

Kierunek  studiów

Wspó?czynnik

kosztoch?onno?ci

Kwota

za jedn? godzin? dydaktyczn?

(w z?)

1.         

Administracja

1

8,00

2.         

Architektura krajobrazu

2,5

20,00

3.         

Biologia

2,5

20,00

4.         

Biotechnologia

3

24,00

5.         

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

1

8,00

6.         

Budownictwo

2,5

20,00

7.         

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2

16,00

8.         

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

2

16,00

9.         

Edukacja techniczno-informatyczna

2

16,00

10.      

Ekonomia

1

8.00

11.      

Filologia

1,5

12,00

12.      

Filologia polska

1

8,00

13.      

Filozofia

1

8,00

14.      

Geodezja i kartografia

2,5

20,00

15.      

Gospodarka  przestrzenna

2

16,00

16.      

Historia

1

8,00

17.      

Informatyka

2,5

20,00

18.      

In?ynieria chemiczna i procesowa

3

24,00

19.      

In?ynieria ?rodowiska

2,5

20,00

20.      

Matematyka

1,5

12,00

21.      

Mechanika i budowa maszyn

3

24,00

22.      

Ochrona ?rodowiska

2,5

20,00

23.      

Ogrodnictwo

2,5

20,00

24.      

Pedagogika

1

8,00

25.      

Piel?gniarstwo

3

24,00

26.      

Politologia

1

8,00

27.      

Prawo

1

8,00

28.      

Rolnictwo

2,5

20,00

29.      

Rybactwo

2,5

20,00

30.      

Socjologia

1,5

12,00

31.      

Stosunki mi?dzynarodowe

1

8,00

32.      

Technika rolnicza i le?na 

2,5

20,00

33.      

Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

2,5

20,00

34.      

Teologia

1

8,00

35.      

Towaroznawstwo

2,5

20,00

36.      

Weterynaria

3

24,00

37.      

Zarz?dzanie i marketing

1,5

12,00

38.      

Zootechnika

3

24,00

 


 

 

Za??cznik 3

 

Koszt jednej godziny dydaktycznej wg dziedzin naukowych i dyscypliny naukowej w roku akademickim 2006/2007

 

Lp.

Dziedziny naukowe/

dyscypliny naukowe

Wspó?czynnik

kosztoch?onno?ci

Kwota za jedn? godzin? dydaktyczn? (w z?)

1

Nauki biologiczne

2,5

20,00

1.1

biologia

2

Nauki humanistyczne

1,0

8,00

2.1

historia

2.2

j?zykoznawstwo

2.3

literaturoznawstwo

2.4

pedagogika

3

Nauki rolnicze

2,5

20,00

3.1

agronomia

3.2

kszta?towanie ?rodowiska

3.3

rybactwo

3.4

technologia ?ywno?ci i ?ywienia

3.5

zootechnika

4

Nauki techniczne

2,5

20,00

4.1

geodezja i kartografia

5

Nauki weterynaryjne

2,5

20,00

5.1

weterynaria

 

Otrzymuj?:

Kanclerz Uczelni

Dziekanaty Wydzia?ów

Dzia? Planowania i Organizacji

Kwestura

Biuro Rektora

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

ZARZ?DZENIE Nr 12

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 czerwca 2006 r.

 

w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 81 Senatu UWM z 25 maja 2006 r. stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2006 roku na Wydziale Nauk Technicznych tworzy si? Katedr? Mechatroniki.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym Zarz?dzeniem.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

R e k t o r

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

01-06-2006

 

 

 

 

 

 

 

ZARZ?DZENIE NR 13

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika kultury zdrowotnej”.

 

 

Na podstawie art.66 ust. 2 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  o szkolnictwie wy?szym Dz.U. nr 164 poz. 1365, Zarz?dzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu  z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych  z pó?n. zm. stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

 1. Na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Pedagogika kultury zdrowotnej”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000r. z pó?niejszymi zmianami.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

28-06-2006

 

 

 

 

 

 

 

ZARZ?DZENIE NR 14

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 lipca 2006 roku

 

 

w sprawie: struktury organizacyjnej i regulaminu O?rodka Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (D. U. Nr 164 poz. 1365 z pó?niejszymi zmianami), stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

W O?rodku Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN tworzy si?:

Dzia? Sieci Miejskiej

Dzia? Sieci Uczelnianej

 

§ 2

Wprowadza si? Regulamin O?rodka Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN stanowi?cy Za??cznik do niniejszego Zarz?dzenia.

 

§ 3

Traci moc Regulamin O?rodka Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN wprowadzony Zarz?dzeniem Rektora Nr 48 z dnia 25 listopada 2003 roku.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? od 1 maja 2006 roku.

 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 14

Rektora UWM z dnia 6 lipca 2006 r.

 

 

 

Regulamin O?rodka Eksploatacji i Zarz?dzania

Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN

 

 

§ 1

O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN, zwany dalej O?rodkiem, jest jednostk? ?rodowiskow? utworzon? do realizacji zada? zwi?zanych z budow?, eksploatacj? i zarz?dzaniem Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN (zwan? dalej Sieci? Miejsk?) i Uczelnian? Sieci? Komputerow? Uniwersytetu (zwan? dalej Sieci? Uczelnian?).

 

§ 2

W celu realizacji zada? O?rodka, tworzy si?:

 1. Dzia? Miejskiej Sieci Komputerowej
 2. Dzia? Uczelnianej Sieci Komputerowej

 

§ 3

Do zada? Dzia?u Miejskiej Sieci Komputerowej nale?y:

 

 1. planowanie rozwoju, przedstawianie inicjatyw rozbudowy Sieci Miejskiej, budowy nowych odcinków oraz zakupu obs?uguj?cych ich urz?dze?,
 2. planowanie i wykonywanie prac zwi?zanych z udost?pnianiem i poszerzaniem oferty us?ug sieciowych w Sieci Miejskiej,
 3. realizacja zada? zwi?zanych z budow?, eksploatacj? i zarz?dzaniem Sieci? Miejsk?,
 4. wykonywanie zada? operacyjnych zwi?zanych z administracj?, eksploatacja, utrzymaniem ruchu i diagnostyk? urz?dze? oraz okablowania Sieci Miejskiej,
 5. prowadzenie rozlicze? finansowych u?ytych zasobów Sieci Miejskiej,
 6. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przy??czenie sieci lokalnych do Sieci Miejskiej, pod??czanie sieci lokalnych nowych u?ytkowników,
 7. nadzór merytoryczny nad realizacj? inwestycji w Sieci Miejskiej,
 8. nadzór nad prawid?ow? eksploatacj? Sieci Miejskiej,
 9. wykonywanie zalece? Zarz?dzaj?cego Sieci Miejskiej,
 10. administrowanie urz?dzeniami i zasobami Sieci Miejskiej,
 11. zarz?dzanie adresacj? w Sieci Miejskiej, przydzielanie adresacji sieciom lokalnym,
 12. utrzymywanie bie??cych kontaktów z administratorami sieci lokalnych pod??czonych do Sieci Miejskiej,
 13. rozwój oprogramowania specjalistycznego do zarz?dzania Sieci? Miejsk?,
 14. prowadzenie odp?atnych szkole? i konsultacji,
 15. samokszta?cenie i doskonalenie umiej?tno?ci obs?ugi sieci, zdobywanie certyfikatów technicznych,
 16. wspó?praca naukowa i techniczna z instytucjami zewn?trznymi.

 

 

§ 4

Do zada? Dzia?u Uczelnianej Sieci Komputerowej nale?y:

 

 1. planowanie rozwoju, przedstawianie inicjatyw rozbudowy Sieci Uczelnianej, budowy nowych odcinków oraz zakupu obs?uguj?cych ich urz?dze?,
 2. planowanie i wykonywanie prac zwi?zanych z udost?pnianiem i poszerzaniem oferty us?ug sieciowych w Sieci Uczelnianej,
 3. realizacja zada? zwi?zanych z budow?, eksploatacj? i zarz?dzaniem Sieci? Uczelnian?,
 4. wykonywanie zada? operacyjnych zwi?zanych z administracj?, eksploatacja, utrzymaniem ruchu i diagnostyk? urz?dze? oraz okablowania Sieci Uczelnianej,
 5. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przy??czenie sieci lokalnych do Sieci Uczelnianej
 6. nadzór merytoryczny nad realizacj? inwestycji w Sieci Uczelnianej,
 7. nadzór nad prawid?ow? eksploatacj? Sieci Uczelnianej,
 8. administrowanie urz?dzeniami i zasobami Sieci Uczelnianej,
 9. zarz?dzanie adresacj? w Sieci Uczelnianej, przydzielanie adresacji sieciom lokalnym,
 10. utrzymywanie bie??cych kontaktów z administratorami sieci jednostek Uniwersytetu pod??czonych do Sieci Uczelnianej,
 11. rozwój oprogramowania specjalistycznego do zarz?dzania Sieci? Uczelnian?,
 12. samokszta?cenie i doskonalenie umiej?tno?ci obs?ugi sieci, zdobywanie certyfikatów technicznych,
 13. wspó?praca naukowa i techniczna z instytucjami zewn?trznymi.

 

§ 5

1.      O?rodkiem kieruje Dyrektor, powo?any przez kierownika jednostki wiod?cej okre?lonej w Porozumieniu w sprawie rozwoju, utrzymania i eksploatacji Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie z dnia 27 pa?dziernika 1997 roku. Dyrektor O?rodka podlega bezpo?rednio Zarz?dzaj?cemu Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN.

2.      Do zakresu kompetencji Dyrektora O?rodka nale?y w szczególno?ci:

1)      organizowanie procesu utrzymania bie??cej eksploatacji sieci, przedstawianie Zarz?dzaj?cemu Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN aktualnych potrzeb w zakresie dzia?ania O?rodka.

2)      nadzorowanie wykorzystania ?rodków finansowych otrzymywanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego lub ?rodków inwestycyjnych oraz ?rodków pozyskanych z innych ?róde?, w tym z op?at ponoszonych przez u?ytkowników Sieci Miejskiej,

3)      przedstawianie Zarz?dzaj?cemu Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN harmonogramów dzia?a? inwestycyjnych, planów rozwoju i utrzymania, zaopiniowanych przez Rad? U?ytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN,

4)      opracowanie i przedk?adanie Zarz?dzaj?cemu Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN projektów aktów normuj?cych eksploatacj? i zarz?dzanie sieci? oraz zasad rozlicze? za us?ugi ?wiadczone w sieci,

5)      utrzymywanie bie??cych kontaktów z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, zewn?trznych instytucji wspó?pracuj?cych, a tak?e instytucji wykonuj?cych zadania na rzecz sieci,

6)      przedstawianie sprawozda? finansowych i rzeczowych z dzia?alno?ci O?rodka,

7)      realizowanie zalece? Zarz?dzaj?cego Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN w zakresie bie??cej eksploatacji sieci oraz w sprawach spornych, wynik?ych z niew?a?ciwego jej u?ytkowania,

8)      odpowiedzialno?? za prawid?owe funkcjonowanie sieci.

 

 

informacj? wytworzy?(a):

O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Robert D'Aystetten

data wytworzenia:

06-07-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie nr 16

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lipca 2006 roku

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawno-spo?eczne aspekty zarz?dzania zasobami ludzkimi”.

 

            Na podstawie art.66 ust. 2 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z pó?. zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych z pó?n. zm. stanowi si? co nast?puje:

 

 

§ 1

 1. Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Prawno-spo?eczne aspekty zarz?dzania zasobami ludzkimi”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000r. z pó?niejszymi zmianami.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

24-07-2006

 

 

 

 

ZARZ?DZENIE NR 17

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lipca 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA”.

 

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z pó?. zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?n. zm., stanowi si? co nast?puje:

 

 

§ 1

Wprowadza si? nast?puj?ce zmiany w organizacji studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA” prowadzonych na Wydziale Nauki o ?ywno?ci:

 

 1. Studia podyplomowe w zakresie: „Wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA” otrzymuj? nazw?: „Polityka rolna Unii Europejskiej AGRO-UNIA”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów  wy?szych.
 3. Nauk trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.
 4. Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000r. z pó?niejszymi zmianami.

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

24-07-2006

 

 

 

 

 

 

ZARZ?DZENIE NR 18

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 wrze?nia 2006 roku

w sprawie zasad i trybu post?powania przy ustalaniu udzia?u wynagrodzenia za prac? o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przys?uguj?cym ze stosunku pracy.

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z pó?n. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z pó?n. zm.) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1

 

 1. Ni?ej wymienione prace wykonane w ramach stosunku pracy mog? by? przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  1. przygotowanie i prowadzenie zaj?? dydaktycznych,

  2. opracowanie programów nauczania,

  3. sporz?dzanie opinii oraz recenzji prac dyplomowych,

  4. inne prace zwi?zane z dydaktyk? oraz dzia?alno?ci? prowadzon? w ramach zajmowanego stanowiska,

  5. udzia? w badaniach naukowych,

  6. aktywny udzia? w konferencjach i sympozjach naukowych.


 1. W aktach mianowania i umowach o prac? okre?la si? górne limity wynagrodzenia podlegaj?ce ochronie prawa autorskiego.

§ 2

Maksymalnie 85% wynagrodzenia zasadniczego pracownika mo?e by? obj?te przedmiotem prawa autorskiego.

§ 3

Kosztów uzyskania przychodu z tytu?u korzystania z praw autorskich nie stosuje si? do wynagrodzenia za czas urlopu dla poratowania zdrowia oraz czas innej nieobecno?ci w pracy, w której pracownikowi przys?uguje wynagrodzenie.

§ 4

 1. Pracownicy zamierzaj?cy skorzysta? z odliczenia kosztów autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym przy pobieraniu miesi?cznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych sk?adaj? w Dziale P?ac w terminie do 15 grudnia przed rozpocz?ciem nowego roku kalendarzowego o?wiadczenie o udziale prac obj?tych prawami autorskimi w wynagrodzeniu zasadniczym (wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1). W przypadku zmiany tego udzia?u (np. nowa sytuacja w semestrze zimowym), pracownik jest zobowi?zany z?o?y? w terminie 7 dni korekt? o?wiadczenia wcze?niej z?o?onego.

 2. Pracownicy zamierzaj?cy skorzysta? z odliczenia kosztów autorskich w wynagrodzeniu z tytu?u godzin ponadwymiarowych sk?adaj? w Dziale P?ac o?wiadczenie (wg wzoru - za??cznik nr 2) w terminie 7 dni po rozliczeniu godzin ponadwymiarowych przez jednostk? organizacyjn?.

 3. Niez?o?enie w/w o?wiadcze? powoduje naliczenie podatku wed?ug zasad stosowanych dla wynagrodze? nie obj?tych ochron? prawa autorskiego. Ewentualn? korekt? pracownik powinien indywidualnie uzgodni? z w?a?ciwym urz?dem skarbowym.

 4. Za rzetelno?? danych zawartych w o?wiadczeniu odpowiedzialna jest osoba sk?adaj?ca o?wiadczenie oraz osoba je potwierdzaj?ca.

 5. Pracownicy sporz?dzaj? wykazy prac naukowych podlegaj?cych prawom autorskim (za?. nr 3) wykonanych w danym roku kalendarzowym, które po potwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej zobowi?zani s? przechowywa? przez 6 lat. Kopi? tego dokumentu nale?y równie? przechowywa? w jednostce organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik.

 6. W o?wiadczeniach i wykazach, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, mo?na ujmowa? tylko takie tematy badawcze i zaj?cia autorskie, za które pracownik nie otrzyma? albo nie otrzyma wynagrodzenia z innego tytu?u.

 7. Wzory o?wiadcze? i wykazów stanowi? za??czniki nr 1-3 do zarz?dzenia.

§ 5

O?wiadczenie, o którym mowa w za??czniku Nr 1 obejmuj?ce miesi?ce: pa?dziernik, listopad, grudzie? roku kalendarzowego 2006 nale?y z?o?y? w nieprzekraczalnym terminie do 15 wrze?nia 2006 roku, za? o?wiadczenie o których mowa w za??czniku Nr 3 w nieprzekraczalnym terminie do 10 pa?dziernika 2006 roku.

§ 6

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania i dotyczy wyp?at wynagrodze? od 1 pa?dziernika 2006 roku.

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Za??cznik nr 1 do zarz?dzenia Nr 18 Rektora UWM

z dnia 4 wrze?nia 2006 r.


.........................................................

(Imi? i nazwisko)

.........................................................

(stanowisko)

.........................................................

(jednostka organizacyjna)O?wiadczenie

(dotyczy wynagrodzenia zasadniczego)

O?wiadczam, ?e w roku .................... w ramach wykonywania obowi?zków wynikaj?cych z umowy o prac?/aktu mianowania .........% mojego wynagrodzenia zasadniczego w wykonywanej przeze mnie pracy b?dzie obj?ta prawami autorskimi (w my?l art. l ust. l ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych).


W zwi?zku z powy?szym wnosz? o naliczenie miesi?cznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwzgl?dnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów.


Jednocze?nie o?wiadczam, ?e z tytu?u wykonania przeze mnie prac o charakterze twórczym nie pobra?em/am/ wynagrodzenia z innego tytu?u (np. umowy o dzie?o, zlecenia, licencyjnej lub innych).


?wiadom odpowiedzialno?ci karnej okre?lonej w art. 233 kodeksu karnego prosz? o uwzgl?dnienie w rozliczeniu wynagrodzenia zasadniczego kosztów uzyskania przychodów w wysoko?ci 50%.


Prawdziwo?? powy?szych danych potwierdzam w?asnor?cznym podpisem.


...................................................

(data i podpis pracownika)

Za??cznik nr 2 do zarz?dzenia Nr 18 Rektora UWM

z dnia 4 wrze?nia 2006 r.


.........................................................

(Imi? i nazwisko)

.........................................................

(stanowisko)

.........................................................

(jednostka organizacyjna)
O?wiadczenie

(dotyczy wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe)


O?wiadczam, ?e w roku .................... w ramach wykonywania obowi?zków dydaktycznych ........% wynagrodzenia za prac? w ramach godzin ponadwymiarowych obj?te jest prawami autorskimi (w my?l art. l ust. l ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W zwi?zku z powy?szym wnosz? o potr?cenie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwzgl?dnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, co jest zgodne z tre?ci? zawartej umowy o prac?/aktu mianowania.


Jednocze?nie o?wiadczam, ?e z tytu?u wykonania w/wym. przeze mnie prac o charakterze twórczym nie pobra?em/am/ wynagrodzenia z innego tytu?u (np. umowy o dzie?o, zlecenia, licencyjnej lub innych), .


?wiadom odpowiedzialno?ci karnej okre?lonej w art. 233 kodeksu karnego prosz? o uwzgl?dnienie w rozliczeniu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe kosztów uzyskania przychodów w wysoko?ci 50%.


Prawdziwo?? powy?szych danych potwierdzam w?asnor?cznym podpisem.
...................................................

(data i podpis pracownika)

Za??cznik nr 3 do zarz?dzenia Nr 18 Rektora UWM

z dnia 4 wrze?nia 2006 r.


......................................................

(Imi? i nazwisko)

......................................................

(stanowisko)

......................................................

(jednostka organizacyjna)


Ewidencja prac twórczych prac obj?tych prawami autorskimi

za okres od ........................... do ………………………

wykonanych w ramach umowy o prac?/aktu mianowania


Lp.

Zaj?cia dydaktyczne* (nazwa przedmiotu, forma zaj??, kierunek i stopie? kszta?cenia), prace naukowe oraz inne prace twórcze za które nie otrzymano dodatkowych wynagrodze? (tytu? opracowania i adres bibliograficzny)

 

 */ Przy wype?nianiu wykazu zaj?? dydaktycznych obj?tych prawem autorskim pracownik winien posiada? w archiwum domowym konspekt danych zaj??. Wszelkie materia?y zwi?zane z dzia?alno?ci? dydaktyczn? a tak?e naukow? pracownik powinien zachowa? celem ewentualnego udost?pnienia kierownikowi jednostki lub w?a?ciwym organom skarbowym. Wykaz podlega archiwizowaniu przez okres 6 lat.


……………………... ……………………………………………………………..

(podpis pracownika) (podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

 

 

ZARZ?DZENIE Nr 19

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie,

z dnia 22 wrze?nia 2006 roku

 

zmieniaj?ce Zarz?dzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 pa?dziernika 2005 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

W zwi?zku ze zmian? ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz potrzeb? u?ci?lenia niektórych zapisów w „Regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowi?cym za??cznik do zarz?dzenia Nr 33 Rektora z dnia 3 pa?dziernika 2005 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1

1.       W § 5 po ust. 4 dodaje si? ust. 4a w brzmieniu: „4a. W przypadku jednoczesnego osi?gania wysokich wyników w nauce i sporcie, student mo?e otrzyma? stypendium za wyniki w nauce podwy?szone o kwot? stypendium za wyniki w sporcie.”

2.       W § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w cz??ci odnosz?cej si? do nauki na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpo?rednio po studiach pierwszego stopnia (rozpocz?tych w ci?gu roku od uko?czenia studiów pierwszego stopnia – co oznacza. ?e od dnia egzaminu dyplomowego ko?cz?cego studia pierwszego stopnia do dnia rozpocz?cia studiów drugiego stopnia nie up?yn??o wi?cej ni? 365 dni), oblicza si? na podstawie ?redniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, a w cz??ci odnosz?cej si? do sportu za wyniki sportowe z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia. W przypadku gdy studia drugiego stopnia rozpoczynaj? si? w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.”

3.       W § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Studentowi, który uko?czy? studia, wyp?aca si?:

 1. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych, stypendium na wy?ywienie oraz stypendium mieszkaniowe za miesi?c, w którym odby? si? egzamin dyplomowy,
 2. stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, jednorazowo w terminie do 30 dni od daty uko?czenia studiów.

4.       W § 9 ust. 1 skre?la si? pkt. 5 i pkt. 6

5.       § 10 skre?la si?

6.       W § 13 ust. 2 pkt. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) za?wiadczenia o ucz?szczaniu rodze?stwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego wspó?ma??onka do szko?y ponadgimnazjalnej lub szko?y wy?szej;”

7.       W § 13 ust. 2 pkt. 5 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego alimenty lub sporz?dzonej notarialnie ugody w sprawie wysoko?ci alimentów.”

8.       W § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W przypadku osób rozliczaj?cych si? z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza?towanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z pó?n. zmian.), uwzgl?dnia si? dochód deklarowany w o?wiadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4”

9.       W § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala si? na wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powi?kszonego o uzyskany dochód.”

10.   W § 13 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. W semestrze letnim ?wiadczenia przyznaje si? na podstawie wniosków oraz dokumentów z?o?onych w semestrze zimowym oraz druku o?wiadczenia studenta o niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej w terminie okre?lonym w § 11 ust. 5 oraz ust. 6. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowi?zany do ponownego z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych dochód.”

11.   W § 17 dodaje si? ust. 8: „8. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie mo?e by? przyznane studentowi przebywaj?cemu na urlopie dzieka?skim lub zdrowotnym. Je?eli student uzyska urlop w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, wyp?at? stypendium wstrzymuje si?, a po powrocie z urlopu wznawia, na wniosek studenta z?o?ony do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej za po?rednictwem Wydzia?owej Komisji Stypendialnej, w wysoko?ci zgodnej z decyzj? o przyznaniu stypendium.”

12.   W § 20 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Stypendium mo?e by? odebrane studentowi, który zosta? zawieszony w prawach zawodnika lub uzyska? negatywn? opini? Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.”

13.   W § 22 otrzymuje brzmienie:

 1. Zapomoga jest form? dora?nej bezzwrotnej pomocy dla studenta i mo?e by? przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalaz? si? przej?ciowo w trudnej sytuacji materialnej, któr? nale?y udokumentowa?.
 2. Student mo?e otrzyma? zapomog?, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
 3. Student mo?e otrzyma? tylko jedn? zapomog? z tytu?u tego samego zdarzenia.
 4. Student studiuj?cy równocze?nie na kilku kierunkach studiów mo?e otrzyma? zapomog? z tytu?u tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków.
 5. Zapomog? przyznaje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna na wniosek studenta, a w przypadku uwzgl?dnienia odwo?ania od jej decyzji - Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.
 6. W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomi?dzy posiedzeniami Wydzia?owych (Kierunkowych) Komisji Stypendialnych, zapomog? mo?e przyzna? rektor.

 

§ 2

 

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2006 roku.

 

  

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

ZARZ?DZENIE NR 20

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Dziennikarstwo”.

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z pó?. zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?. zm., stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Wprowadza si? nast?puj?ce zmiany w organizacji studiów podyplomowych w zakresie „Dziennikarstwa” prowadzonych na Wydziale Humanistycznym:

 

 1. Studia podyplomowe w zakresie: „Dziennikarstwa” otrzymuj? nazw?: „ Dziennikarstwo i Public Relations ”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.
 3. Nauk trwa cztery semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.
 4. Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000r. z pó?niejszymi zmianami.

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

22-09-2006

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 21

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 roku

 

w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.

 

Dzia?aj?c na podstawie § 13 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, w zwi?zku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarz?dza si? co nast?puje:

 

§ 1

W celu zapewnienia w?a?ciwej kontroli zaci?gania zobowi?za? oraz wydatkowania ?rodków finansowych w Uniwersytecie tworzy si? Rejestr Umów.

 

§ 2

Zasady Ogólne

 

1.      Obowi?zkowi rejestracji podlegaj? wszystkie umowy, których jedn? ze stron jest Uniwersytet z wy??czeniem umów rodz?cych stosunek pracy.

2.      Umowa musi by?:

1.           sporz?dzona w sposób zapewniaj?cy realizacj? zobowi?za? z uwzgl?dnieniem zasady celowo?ci i gospodarno?ci oraz ochron? interesów Uniwersytetu,

2.           zawarta w terminie umo?liwiaj?cym realizacj? zobowi?za? Uniwersytetu zgodnie z odr?bnymi przepisami.

3.      Umowa powinna zawiera? co najmniej:

1.           dat? jej zawarcia,

2.           numer kolejny,

3.           dok?adne oznaczenie stron,

4.           okres na jaki zosta?a zawarta,

5.           przedmiot umowy,

6.           podpisy uprawnionych osób.

4.      Data zawarcia umowy nie mo?e by? pó?niejsza ni? termin rozpocz?cia jej realizacji. Odst?pstwo od niniejszej zasady jest dopuszczalne wy??cznie w sytuacjach wyj?tkowych i uzasadnionych okoliczno?ciami za pisemn? zgod? Kanclerza.

5.      W imieniu Uniwersytetu umow? podpisuje Rektor lub osoba posiadaj?ca, wydane na podstawie odr?bnych przepisów, pisemne pe?nomocnictwo Rektora do zaci?gania zobowi?za?.

6.      Ka?dy pracownik, uczestnicz?cy w procesie opracowywania lub podpisania umowy, który dopu?ci? do podpisania umowy niezgodnej z przepisami i w ten sposób spowodowa? szkod?, ponosi odpowiedzialno?? przewidzian? w obowi?zuj?cych przepisach.

 

§ 3

Tryb sporz?dzania umowy

1.      Projekt umowy sporz?dzany jest przez kierownika jednostki organizacyjnej, która zakresem dzia?ania obejmuje przedmiot umowy lub kierownika projektu, je?eli przedmiotem umowy b?dzie realizacja projektu. Wymienione osoby s? odpowiedzialne za merytoryczn? stron? umowy.

2.      Sporz?dzony projekt umowy, w wyniku której Uniwersytet zaci?ga zobowi?zania, osoby, o których mowa w ust. 1, kieruj? do:

1)      radcy prawnego celem uzyskania opinii co do jego zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami,

2)      kwestora celem uzyskania kontrasygnaty oznaczaj?cej, ?e Uniwersytet dysponuje ?rodkami niezb?dnymi do realizacji umowy i umowa jest zgodna z przepisami finansowymi.

3.      Po uzyskaniu akceptacji osób, o których mowa w ust. 2, umowa kierowana jest do podpisu przez osoby upowa?nione do zawierania umów w imieniu Uniwersytetu.

4.      Podpisana umowa podlega rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od jej zawarcia.

5.      Za terminowe z?o?enie umowy do rejestracji odpowiada osoba, o której mowa w ust. 1.

 

§ 4

Rejestr Umów

1.      Rejestr Umów prowadzony jest przez:

1)             Dzia? Planowania i Organizacji dla umów:

a.                               najmu,

b.                               dzier?awy,

c.                               na dostawy towarów i us?ug,

d.                               roboty budowlano-monta?owe,

2)             Biuro Kadr i Spraw Socjalnych dla umów:

a.                               zlecenia,

b.                               dzie?o,

3)             Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej dla umów dotycz?cych:

a.                               bada? naukowych,

b.                               realizacji programów finansowanych i wspó?finansowanych z funduszy europejskich,

4)             Biuro ds. Wspó?pracy z Zagranic? dla umów dotycz?cych:

a.                               wspó?pracy zagranicznej,

b.                               programów ramowych,

5)             Dziekanaty dla umów o kszta?cenie zawieranych ze studentami.

2.      Rejestr prowadzony jest wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik Nr 1 do zarz?dzenia, z wyj?tkiem rejestru umów zawieranych ze studentami, który prowadzony jest wed?ug wzoru okre?lonego za??cznikiem Nr 2.

3.      Pracownik jednostki, o której mowa w ust. 1, odpowiedzialny za prowadzenie rejestru:

1)      dokonuje kontroli spe?niania przez umow? warunków okre?lonych w przepisach zarz?dzenia,

2)      dokonuje rejestracji polegaj?cej na:

a.       umieszczeniu na umowie numeru wynikaj?cego z rejestru,

b.      dokonuje wpisu do rejestru,

3)      niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od otrzymania:

a.       po jednym egzemplarzu umowy przesy?a do:

- jednostki organizacyjnej, w której umowa b?dzie realizowana,

- strony, z któr? umowa zosta?a zawarta,

- Kwestury.

b.      kopi? umowy pozostawia w aktach.

4.      Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, polega na sprawdzeniu czy:

1)      osoba podpisuj?c? umow? posiada aktualne upowa?nienia do dokonania tej czynno?ci,

2)      na umowie znajduj? si? podpis radcy i kontrasygnata Kwestora – w odniesieniu do umów, o których mowa w § 3 ust. 2,

3)      termin zawarcia umowy nie jest pó?niejszy ni? data rozpocz?cia jej realizacji,

4)      zachowane zosta?y terminy okre?lone dla dokonania poszczególnych czynno?ci.

5.      W przypadku stwierdzenia w umowie nieprawid?owo?ci, pracownik prowadz?cy rejestr zobowi?zany jest do zawiadomienia o tym fakcie Kanclerza.

6.      Dokumentacja zwi?zana z opracowaniem umowy, w tym oryginalny projekt z podpisami radcy prawnego i kontrasygnat? Kwestora, przechowywane s? ??cznie z rejestrem umów.

 

§ 5

Postanowienia ko?cowe

 

1.      Rejestr Umów zostanie zaprowadzony w terminie do 30 wrze?nia 2006 r. przez pracowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, wyznaczonych przez kierowników tych jednostek.

2.      W terminie do 31 grudnia 2006 r. dokonana zostanie przez Dzia? Planowania i Organizacji inwentaryzacja umów aktualnie obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.

 

§ 6

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Za??cznik Nr 1

                                                                                                                                                                                         do Zarz?dzenia Nr  21/2006

                                                                                                                                                                                         Rektora UWM w Olsztynie

 

Nazwa jednostki prowadz?cej rejestr umów

 

 

 

Lp.

 

Data zawarcia umowy

 

Okres

 obowi?zy-wania

 

Data rozwi?zania umowy

 

 

Przedmiot umowy

 

 

Strony umowy

 

Kto przygotowa? projekt umowy (imi? i nazwisko osoby oraz nazwa jedn. org.)

 

 

Umowny okres wypowiedzenia

 

Imi? i nazwisko osoby  dzia?aj?cej w imieniu Uniwersytetu

 

 

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                Za??cznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                         do Zarz?dzenia Nr  21 /2006

                                                                                                                                                                                                          Rektora UWM w Olsztynie

 

 

Wydzia? …………………………………………………

 

 

 

 

Lp.

 

Data zawarcia umowy

 

Okres

 obowi?zy-wania

 

Data rozwi?zania umowy

 

 

Imi?, nazwisko, adres studenta

 

 

 

Kierunek

 

Imi? i nazwisko osoby  dzia?aj?cej w imieniu Uniwersytetu

 

 

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZ?DZENIE NR 22

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 roku

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Po?rednictwo pracy”.

 

 

            Na podstawie art.66 ust. 2 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym Dz.U. nr 164 poz. 1365, Zarz?dzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych z pó?. zm. stanowi si? co nast?puje:

 

 

§ 1

 1. W Katedrze UNESCO tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Po?rednictwo pracy ”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000r. z pó?niejszymi zmianami.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

22-09-2006

 

 

 

 

 

ZARZ?DZENIE NR 23

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 roku

 

 

w sprawie: wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2006/2007 zaj?? dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?niejszymi zmianami) stanowi si?, co nast?puje :

 

 

§ 1

Osoby prowadz?ce zaj?cia dydaktyczne na podstawie umowy o dzie?o lub umowy – zlecenia, otrzymuj? za jedn? godzin? dydaktyczn? wynagrodzenie wed?ug ni?ej okre?lonych stawek:

 

 

Lp.

 

Stanowisko

 

 

 

Stawka za godzin?
w z?otych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy i tytu? w zakresie sztuki

 

58,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopie? doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego albo stopie? doktora habilitowanego w zakresie sztuki

52,00

3.

Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora albo stopie? doktora w zakresie sztuki, starszy wyk?adowca posiadaj?cy stopie? naukowy doktora albo stopie? doktora w zakresie sztuki

49,00

4.

Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

 

32,00

 

Rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej) mo?e podwy?szy? wysoko?? stawki w zale?no?ci od posiadanych na wydziale (w jednostce) ?rodków finansowych.

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2006 roku i obowi?zuje w roku akademickim 2006/2007.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

22-09-2006

 

 

 

 

 

 

ZARZ?DZENIE NR 24

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 roku

 

 

w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, in?ynierskiej.

 

 

Na podstawie rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 wrze?nia 2001 r. sprawie warunków wynagradzania za prac? i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników uczelni pa?stwowych (Dz. U. Nr 107, poz.1182 z pó?niejszymi zmianami), ustalam w roku akademickim 2006/2007 najni?sze stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, in?ynierskiej.

 

§ 1

 1. Za ponadwymiarowe zaj?cia dydaktyczne nauczyciele akademiccy, otrzymuj? za jedn? godzin? obliczeniow? wynagrodzenie wed?ug nast?puj?cych stawek :

 

Lp.

Stanowisko

 

Stawka za godzin?
w z?otych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy i tytu? w zakresie sztuki

58,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopie? doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytuj?cy z tytu?em naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego albo stopie? doktora habilitowanego w zakresie sztuki

52,00

3.

Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora albo stopie? doktora w zakresie sztuki, starszy wyk?adowca

49,00

4.

Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

32,00

 

 

 1. 2Rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ramach posiadanych ?rodków finansowych jednostki, wg zasad okre?lonych rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 wrze?nia 2001 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 z pó?niejszymi zmianami).

 

§ 2

Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2006/2007 wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze, za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, in?ynierskiej, po jej pozytywnej ocenie, przys?uguje wynagrodzenie wg stawek okre?lonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarz?dzenia :

 

 1. za prowadzenie pracy magisterskiej - 5 godzin x stawka za godzin? ponadwymiarow? obowi?zuj?c? na danym stanowisku;
 2. za prowadzenie pracy licencjackiej lub in?ynierskiej - 3 godziny x stawka za godzin? ponadwymiarow? obowi?zuj?c? na danym stanowisku.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

22-09-2006

 

 

 

 

 

ZARZ?DZENIE NR 25

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 roku

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Dla pracowników instytucji rynku pracy”.

 

Na podstawie art.66 ust. 2 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z pó?n. zm.), Zarz?dzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych z pó?. zm. stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

 1. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Dla pracowników instytucji rynku pracy”.
 2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000r. z pó?niejszymi zmianami.

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzy?o:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

22-09-2006

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 26

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 wrze?nia 2006 roku

 

w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Z dniem 30 wrze?nia 2006 roku znosi si? dzia?aj?ce w Uniwersytecie Biuro Informacji i Promocji Uczelni.

 

§ 2

Z dniem 1 pa?dziernika 2006 roku tworzy si? Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni.

 

§ 3

1.      Biurem Rzecznika Prasowego Uczelni kieruje, wy?aniany w drodze konkursu, Rzecznik Prasowy, którego powo?uje i odwo?uje Rektor.

2.      Zadania Biura Rzecznika Prasowego Uczelni okre?la za??cznik do Zarz?dzenia.

 

§ 4

W Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu stanowi?cym za??cznik do Zarz?dzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 grudnia 1999 roku § 15 otrzymuje tytu? Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni i brzmienie okre?lone zgodnie z za??cznikiem do Zarz?dzenia.

 

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarz?dzenia powierza si? Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 6

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2006 roku.

 

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zadania Biura Rzecznika Prasowego Uczelni:

 

1.      dzia?ania promuj?ce Uczelni? i tworzenie jej dobrego wizerunku,

2.      obs?uga prasowo-informacyjna Rektora i Senatu,

3.      udzielanie informacji i wyja?nie? mediom,

4.      dokonywanie ewentualnych sprostowa? informacji zamieszczanych w mediach,

5.      organizacja konferencji prasowych,

6.      reakcja na nieprzychylne dla Uczelni tre?ci upowszechniane w mediach,

7.      prowadzenie i aktualizacja uniwersyteckiej strony internetowej,

8.      przekazywanie poczt? elektroniczn? komunikatów, og?osze? i informacji pracownikom Uczelni,

9.      przegl?d prasy,

10.  upowszechnianie wiadomo?ci o dzia?alno?ci Uczelni,

11.  wspó?praca z redakcjami prasy, radia, telewizji w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu i jego kierownictwa,

12.  wspó?praca z Akademickim Centrum Mediów w zakresie:

a)      produkcji programów telewizyjnych o Uniwersytecie,

b)      opracowywania materia?ów do wydawnictw promocyjnych,

c)      redakcji „Wiadomo?ci Uniwersyteckich”.

13.  wspó?praca z rad? programow?  Gazety Uniwersyteckiej,

14.  udzia? w organizowaniu uroczysto?ci uczelnianych i spotka? Rektora,

15.  przygotowywanie wyst?pie? Rektora do mediów i na spotkania okoliczno?ciowe,

16.  opracowywanie sprawozda? zleconych przez Rektora,

17.  gromadzenie materia?ów do rankingów szkó? wy?szych,

18.  prowadzenie spraw w zakresie informacji publicznej.

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

20-09-2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zarz?dzenie Nr 27

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 wrze?nia 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Senatu Nr 119 z dnia 22 wrze?nia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Z dniem 1 pa?dziernika 2006 roku na Wydziale Prawa i Administracji tworzy si? Zak?ad Prawa Pracy i Ubezpiecze? Spo?ecznych.

 

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym Zarz?dzeniem.

 

§ 3

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Zarz?dzenie nr 29

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 pa?dziernika 2006 roku

 

 

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Emisja g?osu i retoryka funkcyjna”.

 

 

            Na podstawie art.66 ust. 2 i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z pó?n. zm.), Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi si?, co nast?puje:

 

 

§ 1

W Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego tworzy si? studia podyplomowe w zakresie „Emisja g?osu i retoryka funkcyjna”.

Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

 

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

 

§ 3

Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Uchwa?a Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku.

 

 

§ 4

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

03-11-2006 r.

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 2394 razy (w tym z UWM 507 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-29
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa